Velkommen til årsmøte 2019

Sted: Tjuvholmen Allé 11
Tid: Onsdag 13. februar, kl. 17.00

Konferansetelefonnummer som kan ringes inn for de som ikke kan møte fysisk er som følger: 21 00 04 99 med deltagerkode: 604792#

Saksliste og saksdokumenter

årsberetning 2018

Kopi av 2018 NOTS Hovedbok_GF Budsjett NOTS 2018

Kopi av 2018 NOTS Hovedbok_GF Sammendrag av regnskapet 2018

NOTS_revisjonsberetning

SAKSLISTE

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av møteinnkallingen
 3. Årsberetning
 4. Regnskap og revisjonsberetning
 5. Behandling av innmeldte saker
  1. Endringsforslag til vedtekter
  2. Styrets innstilling
 6. Arbeidsplan og budsjett 2019
 7. Valg
  1. Valg av styre
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomité

SAKSDOKUMENTER

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av møteinnkallingen

Innkallingen ble publisert på nots.no 24. januar 2019.

 1. Årsberetning – Se eget dokument.
 2. Regnskap og revisjonsberetning – Se egne dokumenter.
 3. Behandling av innmeldte saker

5.1 Endring av §2 pkt. 3 i vedtektene

Nåværende tekst:

NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.

Forslag til ny tekst:

NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne, og for at terrengsykling på sti foregår uten hjelp av motorisert assistanse.

Bakgrunn for forslaget:

Endringen vil markere at NOTS definerer seg tydeligere som en organisasjon der friluftsliv er viktig, og at at NOTS tar et endelig standpunkt for at friluftslivet ikke skal være motorisert. Ettersom det nå er tillatt med elsykler opptil 0,25kW i utmark, vil vedtektsendringen først og fremst være fordelaktig i Oslo, der det fremdeles ikke er åpnet for elsykler i utmark. Endring av Markaloven er på trappene, og tillatelse av elsykler i Oslomarka vil trolig ha større konsekvenser enn andre steder i landet, da den er nærmarka for en stor del av Norges befolkning.

En endring i vedtektene vil være nyttig for lokallaget i Oslo og omegn, som vil få støtte fra nasjonalt nivå til å ta samme linje som partnerorganisasjonene i Oslo og omland friluftsråd, og som dermed sammen kan arbeide for at Markaloven ikke endres. Forslagsstiller mener åpning for elsykling i Oslomarka potensielt vil ha store negative konsekvenser i form av brukerkonflikter og negative omtaler. Dette føre var-prinsippet i seg selv er derfor et argument for vedtektsendringen, men likevel underordnet det at endringen vil gjøre at NOTS i større grad enn nå profilerer seg som en friluftslivsorganisasjon.»

5.2 Styrets innstilling

Spørsmålet om el-sykkel i utmark er kontroversielt, og en eventuell tilføyelse i vedtektene av NOTS sin offisielle holdning til dette må være bredt forankret i medlemsmassen.

Styret i NOTS sentralt vil derfor fram mot årsmøtet 2020 gjennomføre en bred høring hos de enkelte lokallagene med tanke på om vedtektene også skal gi uttrykk for et prinsipielt standpunkt for eller imot el-sykkel på sti.

På denne bakgrunn mener styret at det mest ryddige er at det framsatte forslaget til vedtektsendring ikke vedtas på årsmøtet 2019. Formelt er styrets innstilling at forslaget avvises, og at styret fremmer en sak om dette på årsmøtet 2020.

Problemstillingene og utfordringene knyttet til el-sykling varierer fra sted til sted, både i art og omfang. Sentralstyret vil derfor understreke at lokallagene bør stå fritt til hvordan de stiller seg i enkelttilfeller i sitt område, og at sentralstyret vil stille seg bak det enkelte lokallag i den forbindelse.

 1. Arbeidsplan og budsjett 2019 – Se egne dokumenter.
 2. Valg – Se egne dokumenter/innstilling fra valgkomiteen på årsmøtet.

7.1 Valg av styre

7.2 Valg av revisor

7.3 Valg av valgkomité