Alt klart til årsmøtet i NOTS Oslo og omegn

with Ingen kommentarer

Ordinært årsmøte avholdes i Fri Flyt sine lokaler i Sandakerveien 24, tirsdag 21. mars 1900. Etterpå blir det diskusjon om tema:

Stisykling – del av Oslo som sykkelby, idrettsby og friluflivsby!

Innledning til diskusjon om temaet, og hvordan sykkelmiljøet skal vinne større politisk gjennomslag, Innlegg ved Jørn Michalsen/Norges Cykleforbund, Erlend /Fri Flyt og Øyvind Rørslett/NOTS OO.

 

Alle saksdokumenter med beretning, aktivitetetsplan og budsjett kan sees i lenken nedenfor:

 

NOTS OO årsmøte 2017

NOTS Stibyggerhåndbok

with Ingen kommentarer

NOTS er stolte av i dag 17.02.2017 å kunne lansere NOTS Stibyggerhåndbok

 

Håndboka bygger på visjonen om enkel stitilrettelegging uten bruk av maskinkraft. Boka vil utvikle seg over tid med flere utgaver både elektronisk og etter hvert på papir. Håndboka skal gi retningslinjer for hvordan forberede og gjennomføre slike tiltak best mulig. NOTS ønsker å bidra til å videreføre den norske friluftstradisjonen med moderat tilrettelegging.

 

Håndboka er laget på dugnad og skal være et verktøy for lokale terrengsyklister som vil styrke stier sitt nærmiljø, NOTS sine lokallag og medlemmer og kommuner, myndigheter og destinasjoner som ønsker en bedre forståelse for hvordan man med enkle grep kan gjøre stier mer robuste.

Tusen takk for alle bidrag fra NOTS lokallag som har gjort denne boka mulig.

Hilsen redaktør Simen Filseth

 

Digital versjon av håndboken:

NOTS Stibyggerhåndbok 2017
NOTS Stibyggerhåndbok 2017

Du kan også kjøpe boka her!

Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski

with Ingen kommentarer

Regjeringen skal etablere politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (beredskapssenter.regjeringen.no). Taraldrudåsen øst for E6 er i reguleringsplanen satt av til treningsområder med hinderløyper, men området blir ikke stengt for allmennheten. Mange stisyklister liker de flotte stiene på Taraldrudåsen, og NOTS følger med på hva dette innebærer.


Innspill til planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet
Sendt: 5. desember 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er opptatt av at stiene på Taraldsrudåsen øst for E6 forblir tilgjengelige for allmennheten og at disse ikke utsettes for inngrep. Dvs. at vi håper en hinderløype bygges utenfor dagens stier og at de ikke ødelegges av anleggstrafikk.

Med bakgrunn i markaloven og hensyn til friluftsliv bør inngrep begrenses til et minimum på østsiden av E6 og aller helst tas ut av planen – med unntak av ekspressadkomst mot trafikkstasjonen. Av hensyn til markalovens hensikt bør treningsanlegg og hinderløyper lokaliseres på vestsiden eller under kraftlinjen mellom E6 og skogkanten slik at eksisterende friluftsinteresser ikke berøres. NOTS ønsker å unngå gjerder eller andre fysiske hindre knyttet til stiene øst for E6. Det gjelder også for evt. øvelser med begrenset varighet.

Dersom Taraldrudåsen blir omfattet av utbyggingen, brytes det sammenhengende friluftsområdet Grønliåsen, Taraldrudåsen, Langåsen og Slettåsen opp og forringes betydelig. Vi minner om at lokalbefolkningen i forbindelse med utbygging av E6 ble gitt lovnader om at Marka ikke skulle berøres ytterligere.

Inngrep på østsiden kan også skape presedens for ytterligere utbygging ved avkjøringen til Kolbotn fra E6. Vi er kjent med at det er ønsker om trailerstopp, bensinstasjon og boliger i dette området.

Vi ber om at hovedstien og stialternativene forblir urørt, også i anleggsperioden. Det er viktig at alle stiene i sin helhet opprettholdes for gjennomgående bruk.

Vi ber om at hinderløype med faste installasjoner og hindre legges på vestsiden av E6 eller under kraftlinjen. Skogen kan benyttes av politiet til trening i tråd med friluftsloven slik den brukes av mosjonister i dag og uten inngrep.

Større inngrep med anlegging av veier, i terrenget eller bygninger på østsiden må unngås og etterstrebes lokalisert på vestsiden av E6.

Dersom en hinderløype blir bygget på østsiden av E6 må den legges naturlig i terrenget med så få inngrep som mulig. Anlegging av veier, grusing, planering av arealer bør unngås. Hinderløypa bør legges så nær E6 som mulig. Vegetasjon, skog og stier bør og trenger ikke berøres hvis hele hinderløypa legges mellom viltgjerdet og skogkanten der den går i dag.

Det er viktig at adkomst til Taraldrudåsen og marka innenfor ikke blir begrenset – både i anleggsperioden og når anlegget er ferdig etablert.


Se andre kommentarer til planene: http://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/innspill-til-planprogrammet/

Nytt fra NOTS

with Ingen kommentarer

Her er septembernyhetene fra NOTS

I det daglige følger du oss enklest på Facebook, lenke til ditt lokallag finner du her

NOTS SENTRALSTYRE

 • I tillegg til deltagelse på årsmøtet i IMBA Europa, har sentralstyret jevnlig kontakt med medier, og plukker sammen med det aktuelle lokallaget stadig opp hansken som andre aktører kaster.
 • Friluftsmeldingen omtales som NOTS’ største seier, nå gjenstår det bare at den vedtas i høst.
 • Ved hjelp av lokallaget på Lillahammer arrangerte vi i høst den første lokallagssamlingen på Nordseter i september. Det blir ikke den siste.
 • Ikke minst er det nå mye enklere å bli medlem av NOTS enn det har vært. En stor fordel for en medlemsorganisasjon som vår. Alle må melde seg inn og velge avtalegiro i nettbanken sin. Sånn at vi kan fortsette å vokse oss større år for år.

Ferdselsrettigheter-komiteen ved Vidar melder følgende:

 • 47 av 73 tilrådde/vernede områder i år legger opp til strengere regler enn friluftsloven, dvs forbud eller innskrenkinger i sykling på sti.
 • Det skjer ting i oktober: Friluftsmeldingen skal behandles i Stortinget. Dersom punktene om sykling på sti blir uendret, skal nasjonalparkstyrene for de nasjonalparkene og de største landskapsvernområdene hvor det er restriksjoner mot ferdsel med sykkel vurdere nødvendigheten av forbud i et naturfaglig perspektiv og legge reviderte verneforskrifter ut på høring. Så konsekvensen for NOTS er at vi må skrive mange høringsuttalelser.
 • NINAs rapport om effekten av sykling på stier overleveres Miljødirektoratet 15. oktober.

 

NOTS LILLEHAMMER

Lokallaget NOTS Lillehammer og omegn ble offisielt stiftet i mai. Et styre bestående av Ingrid Hokstad, Espen Gudevang, Knut Jørgen Løkås, og Ole Henrik Illenberger Solgaard ble valgt, og vi synes vi har kommet godt i gang gjennom sommeren. Vi er fornøyd med at nesten 400 mennesker allerede følger oss på Facebook!

 • Vi dratt i gang både fellesturer, dugnader, og deltatt i lokalpolitisk debatt.
 • Det er arrangert to fellesturer, med 30-50 deltagere på hver tur, hvilket vitner om et stort engasjement, og mange ivrige syklister i området.
 • Videre har vi fått oppgradert stiene i området Reinsfjell – Hitfjell betydelig, via dugnadsinnsats med klopping og drenering, i samarbeid med Øyer Turskiløyper, Hafjell Bike Park, Hafjell Freeride Klubb, og Sparebankstiftelsen.
 • Vi har også hatt møter med Visit Sjusjøen, og har et møte med Lillehammer kommune på planen – med fokus på holdningsarbeid, stitilrettelegging, og bærekraftig bruk av naturen.
 • Endelig har vi også fått en avtale om møte med DNT Lillehammer, og vi gleder oss til å se hva som kan komme ut av det.

Sist, men ikke minst, har vi kommet med det vi håper er konstruktive bidrag i en debatt rundt påstått slitasje i forbindelse med avvikling av årets «Ultrabirken». Du kan lese hele saken, med tilhørende avisinnlegg, på NOTS Lillehammer sine Facebook-sider.

 

NOTS SOGN – Sogn Terrengsykkel

Lokallaget er nytt, men har markert seg med å ta noen djerve standpunkt med hensyn til bærekraftig forvaltning av stinettverket. Skiltingen som blant annet slår fast at bilskyss og digital promotering er uønsket er vel verdt å sette seg inn i. Før sommeren tok lokallaget initiativet til et utspill i lokal presse om samarbeid for å skjerme visse stier og samarbeid med andre involverte.

NRK har fulgt opp med denne saken: Det nye friluftslivet

 

Savner du nyheter fra ditt lokallag? NOTS er frivillig dugnadsarbeid, og du kan hjelpe oss å bli sterkere. Kontakt lokallaget ditt eller sentralstyret, så finner vi oppgaver som passer.

 

 

Innspill til oppstart utvidelse av Hagahogget naturreservat i Asker

with Ingen kommentarer

Innspill til oppstart utvidelse av Hagahogget naturreservat i Asker
Deres ref: 2016/7600-1 M-NA
Mottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Sendt: 29. april 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2.

Vi ber om at restriksjonen mot ferdsel med sykkel fjernes fra forskriften for Hagahogget når området utvides. Den blåmerkede stien i Skåbakke innenfor dagens verneområde er en steinsatt gammel ferdselsvei og har god avrenning og er lite utsatt for slitasje.

NOTS mener Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette. Vi viser til føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark.

Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene

Årsmøte i NOTS Oslo og omegn tirsdag 10. mai 2016

with 1 kommentar

kosteskaftbru in action2Sted: Fri Flyt sine lokaler i Sandakerveien 24c, inngang C6, . Dette er på Myrens Verksted OBS: Fri Flyt-bygningen er rett ved Akerselva.

Tid: Tirsdag 10. mai kl. 19:00

Har du saker du ønsker tatt opp, send dem snarest og innen 29. april til oslo@nots.no. Årsmøtepapirene kommer deretter rett rundt hjørnet. Det vil bli gjennomført ordinært årsmøte, deretter temamøte:

Pionéren (Skullerudprosjektet): erfaringer så langt og planer for 2016.

Innledning til diskusjon om prosjektet og videreføringen ved Bjørn Enoksen og Øyvind Rørslett.

 

hilsen lokallagsstyret

1 2 3 4 8