NOTS Stibyggerhåndbok

with Ingen kommentarer

NOTS er stolte av i dag 17.02.2017 å kunne lansere NOTS Stibyggerhåndbok

 

Håndboka bygger på visjonen om enkel stitilrettelegging uten bruk av maskinkraft. Boka vil utvikle seg over tid med flere utgaver både elektronisk og etter hvert på papir. Håndboka skal gi retningslinjer for hvordan forberede og gjennomføre slike tiltak best mulig. NOTS ønsker å bidra til å videreføre den norske friluftstradisjonen med moderat tilrettelegging.

 

Håndboka er laget på dugnad og skal være et verktøy for lokale terrengsyklister som vil styrke stier sitt nærmiljø, NOTS sine lokallag og medlemmer og kommuner, myndigheter og destinasjoner som ønsker en bedre forståelse for hvordan man med enkle grep kan gjøre stier mer robuste.

Tusen takk for alle bidrag fra NOTS lokallag som har gjort denne boka mulig.

Hilsen redaktør Simen Filseth

 

Digital versjon av håndboken:

NOTS Stibyggerhåndbok 2017
NOTS Stibyggerhåndbok 2017

Du kan også kjøpe boka her!

NOTS blogger: Husk stivettreglene

with Ingen kommentarer

Stivettregel nr. 8 maner om forsiktighet over myr. Det er det ikke vist her.

Syklister er i ferd med å rasere en av mine favorittstier.

Med rettigheter kommer ansvar. Det er spesielt viktig å tenke på i disse dager når det er vedtatt at sykling skal tillates i nasjonalparker. Oppfører ikke vi syklister oss, er det enkelt for de forvaltningsmyndigheter å innskrenke våre rettigheter.

NOTS har utviklet stivettreglene for å hjelpe oss syklister til å huske at vi skal ta hensyn både til natur og andre stibrukere. Stivettreglene er en av NOTS sine mest kjente produkter. De er referert til av flere medier, kommuner har tatt dem i bruk i sitt arbeid med ferdselsetikette og de står trykket på DNT sine kart.

Så overraskelsen min er derfor stor når jeg i løpet av sommeren og høsten ser stadig flere spor over ei myr på en av mine favorittstier i Nordmarka i Oslo.

Stivettregel nr. 8 sier: Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.” Over denne spesifikke myra på vei til Skjennungstua er det lagt en klopp. Den er riktignok såpass sliten at det er umulig for en med min sykkelteknikk å komme syklende over. Men man kommer seg i hvert fall tørrskodd over ved å gå/balansere på kloppen. Sykkelsporene er tydelige til venstre på bildet over.

Å sykle over denne myra gir vann på mølla for terrengsyklisters meningsmotstandere. Og det er ikke videre populært blant terrengsyklister generelt heller, håper jeg.

Nå kan det godt hende at de som sykler over denne myra, er nye til terrengsykling som aktivitet og ikke har hørt om stivettreglene. Jeg oppfordrer derfor alle NOTS-medlemmer til å hjelpe ferske terrengsyklister til å ferdes på en skånsom måte, slik at vi forlater naturen sånn vi fant den.

Og nå på høsten er det også betimelig å minne om stivettregel nr. 6: Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

Stian Bergeland
Leder, NOTS

Ikke lov å sykle i nasjonalparkene riktig ennå

with Ingen kommentarer

Bare så det er avklart: Til tross for at Stortingsmeldingen om friluftsliv er vedtatt, er det fremdeles forbudt å sykle i mange verneområder. Her er veien videre.

En stortingsmelding endrer ikke eksisterende lover og regler. Den er et signal om hva Regjeringens politikk skal være og tydeliggjør grep som Regjeringen ønsker å gjøre.

 

Der det er forbudt, skal det bli lov

Stortingsmeldingen om friluftsliv sier at Regjeringen ønsker at det på generelt grunnlag skal tillates sykling i nasjonalparker og landskapsverneområder. Hovedregelen skal altså være tillatelse, mens unntakene skal være forbud. I dag opplever vi i NOTS at det er motsatt.

Altså, regelen er forbud mens det unntaksvis tillates. Stortingsmeldingen gir oss altså grunn til optimisme, men forbud slettes ikke av en stortingsmelding.

 

Forskriftene må endres

Det er forskrifter som regulerer verneområdenes grenser og ferdsel og andre aktiviteter som tillates og forbys i verneområdene. Det er disse som må endres for at det skal bli tillatt å sykle. Regjeringen har med Stortingsmeldingen om friluftsliv signalisert at de ønsker å endre forskriftene.

Og først når de endres til å tillate sykling, er det altså lov å sykle der.

 

Hvilke områder omfattes av Stortingsmeldingen?

Stortingsmeldingen nevner at det ikke lenger skal være sykkelforbud i nasjonalparker og landskapsverneområder. Regelen skal være tillatelse til sykling på eksisterende stier, veier og kjørespor. I dag oppfatter vi at det er unntaket. Det vil ifølge meldingen ikke være tillatt å sykle utenfor eksisterende siter, veier og kjørespor.

Meldingen sier også at sykling skal tillates i nye naturreservater. Den sier ikke noe om eksisterende naturreservater.

Det vil fremdeles bli sykkelforbud i de områdene der verneverdiene kan skades av sykling. Dette må dokumenteres.

 

Hvor lang tid tar prosessen?

Det vil ta tid før Regjeringens politikk blir praksis. I Norge er det 44 nasjonalparker (sju av dem på Svalbard) og 193 landskapsverneområder. Vi har ikke oversikt over antall med sykkelforbud. I tillegg er det fremdeles mange nye naturreservater som vil opprettes i årene som kommer for at Regjeringen skal nå målet om 10 prosent vernet skog.

For å gjøre endringer på forvaltningen av disse parkene og områdene, må forskriftene ut på høring. Det er en omfattende prosess, der alle aktører kan levere sine innspill. Basert på disse vil en ny forskrift sendes til klima- og miljødepartementet, som sender sin innstilling til godkjenning av Kongen i statsråd. Prosessen med en høringsrunde tar typisk flere måneder, og siden samles flere innstillinger til godkjenning i statsråd.

 

Hva vil NOTS gjøre videre?

 NOTS vil gjøre aktuelle høringer tilgjengelige her:

Vi har også opprettet maler som kan benyttes som utgangspunkt for et høringsinnspill.

På grunn av begrenset kapasitet, kommer ikke NOTS til å følge opp revisjonen av forskriftene med høringsinnspill. Vi bistår gjerne lokale miljøer eller enkeltpersoner som ønsker å levere høringsinnspill til aktuelle forskrifter. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp.

Lurer du på når det blir revisjon av en spesifikk nasjonalparkforskrift, kan du kontakte nasjonalparkstyret. En oversikt over styrene ser du her.

Friluftsmeldingen 20 oktober 2016

with 1 kommentar

Endelig var dagen kommet: I går vedtok Stortinget den nye Friluftsmeldingen (Stortingsmelding 18). NOTS omtalte saken da forslaget ble lagt frem, (NOTS blogger: Terrengsykkelferie i Rondane? Plutselig er det en mulighet), og nå altså saken ferdigbehandlet i Stortinget.

Hovedbudskapet i den nye stortingsmeldingen er at man ønsker at flere skal drive med friluftsliv, og at man for å oppnå dette, vil åpne for flere aktiviteter. Friluftsmeldingen slår fast at det skal bli tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i nasjonalparkene, og i landskapsvernområdene. Unntak fra regelen kan forekomme, men må da begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Komiteen forutsetter at sykling vil bli likebehandlet med andre aktiviteter, slik at det avgjørende når man vurderer ferdselsrestriksjoner, er om aktiviteten kan skade verneverdiene eller ikke. En slik likestilling av brukergrupper vil etter NOTS sin mening styrke allemannsretten, ved å signalisere at alle er like velkomne ute i naturen, uavhengig av aktivitetsform (forutsatt at dette gjelder ikke-motorisert ferdsel).

Vi er glad for at det nå slås fast at syklister skal behandles likt som fotgjengere og andre brukergrupper ute i naturen.

I saksbehandlingen i Stortinget i går har vi merket oss følgende: Mange av (opposisjons)partiene bemerket at friluftsmeldingen nå må følges opp med konkret handling og bevilgninger over statsbudsjettet, SV påpekte at det er “umulig å se i budsjettet som nå er lagt frem”. Senterpartiet fremsto som de mest “sykkelkritiske”, og uttalte at ”..SP mener bl.a. at riding og sykling som hovedregel skal foregå på etablerte stier og traseer. Ridesentre, sykkelklubber og andre skal måtte avtale med grunneier om nye løyper skal komme. Plantefelt blir dessuten definert som utmark, og det er helt feil å åpne for fri ferdsel for syklende eller ridende der.” Vi kan bemerke at dette er en grunnløs bekymring fordi slik ferdsel er forbudt utenfor eksisterende stier iht. friluftsloven § 2.

Venstre påpekte at når man nå tillater sykling i verneområder, legger det et ekstra ansvar på syklistene, og på forvaltningen som skal følge opp at områdene ivaretas.

Miljøpartiet de grønne (MDG) minnet om at selv om friluftsmeldingen inneholder mange “fine ord”, så er friluftsliv og naturvern uløselig knyttet sammen, og man kan ikke “betrakte den naturen vi driver friluftsliv i, som en attføringsmaskin, et sted hvor vi drar for å samle krefter til å dra tilbake på jobben for å ødelegge mer natur”. Et lite stikk regjeringens “miljøpolitikk der altså.

Flere av partiene fremhevet viktigheten av frivillighet og lokale organisasjoner. Blant annet uttalte Arbeiderpartiet at “Frivillighet koster også noen penger, men det er de aller billigste investeringene – få kroner, som gir mange resultater. Derfor må vi forsterke innsatsen i frivillig sektor”. Til slutt er det viktig å få med seg at Vidar Helgesen fra Høyre berømmet den innsatsen som er gjort i Oslomarka, der “Det er laget egne sykkelvettregler, og der samarbeider de ulike friluftslivs- og naturvernorganisasjonene, sykkelforeninger og kommunen for å lage regler som skal gjøre at de ulike aktørene ikke skal komme i konflikt med hverandre.” Helgesen gjentok også to ganger at forskning tyder på at sykling ikke uten videre gir mer slitasje enn fotturister, og at det er planlagt feltstudier for å supplere dette faggrunnlaget. Han påpekte at disse resultatene vil være viktig når nærmere reglement skal utformes.

Vi i NOTS ser dette som en seier i det arbeidet vi gjennom mange år har gjort med å hindre ferdselsrestriksjoner for syklister. Vi er glad for at det nå slås fast at syklister skal behandles likt som fotgjengere og andre brukergrupper ute i naturen. Vi forventer at tidligere ikke-faktabaserte restriksjoner på sykling i verneområder nå er en saga blott, og at forvaltningen endrer sin praksis i tråd med den nye friluftsmeldingen.

Videre vil vi oppfordre alle syklister til å fortsette å ferdes med respekt for naturen; følg stivettreglene våre, og opptre på en måte som gir minst mulig slitasje og konflikt. Vi håper også regelendringene kan bidra til at man lettere kan opprettholde gamle tråkk og seterveier som er i ferd med å gro igjen.

Et aktivt friluftsliv er en viktig investering i livskvalitet og helse for befolkningen, og vi i NOTS slutter oss til kravet om at de gode intensjonene i friluftsmeldingen følges opp med konkrete tiltak og ressurser.

1 2 3 4 25