Samlet høringsuttalelse til forslag om vern av 16 områder i Hedmark:

Skasberget, Grue, deres ref. 2012/405-14
Lindberget, Åsnes, deres ref. 2014/4133-8
Korpreiret, Elverum, deres ref. 2014/2312
Luvdalen, Åmot, deres ref. 2014/2384
Luvdalssetra, Åmot, deres ref. 2014/2384
Lille Sølensjø (utvidelse), Rendalen, deres ref. 2012/1637
Gammeldalsberget, Tynset, deres ref. 2012/4421
Regnåsen-Hisåsen, Trysil, deres ref. 2014/8354
Granbekken-Drevja, Trysil, deres ref. 2014/8354
Buberget, Våler, deres ref. 2014/8354
Hemberget, Våler, deres ref. 2014/8354
Skarvberget-Tallåsen, Rendalen, deres ref. 2014/8354
Valsjøberget-Andråsberget, Rendalen, deres ref. 2014/8354
Tøråsen, Stor-Elvdal, deres ref. 2014/8354
Gråkletten, Stor-Elvdal, deres ref. 2014/8354
Eldåa, Stor-Elvdal, deres ref. 2014/8354

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2.

Foreslåtte forskrifter for samtlige av verneområdene spesifiserer i § 5 at «Bruk av sykkel [..] er forbudt.» uten at vi kan se at det foreligger noen begrunnelse i høringsdokumentet. Vi ber derfor om at sykling tillates på eksisterende stier og at §5 2. ledd endres.

NOTS mener Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette, spesielt ettersom forskning viser at terrengsykling ikke sliter ned stier og vegetasjon i større grad enn andre ferdselsformer. Vi viser til føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark.

Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene