Høringsuttalelse til forslag om vern av Fjellstulfjellet og Raudtjernfjellet i Notodden og Kongsberg kommuner
Deres ref: Telemark 2015/2114, Buskerud 2016/1178
Mottakere: Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Buskerud
Sendt: 15. april 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og er glade for at ferdsel med sykkel tillates på eksisterende stier i områdene som foreslås vernet, tilsvarende friluftsloven § 2 og føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

Vi vil påpeke at det bør være naturlig å verne Fjellstulfjell og Raudtjernsfjell som ett samlet naturreservat med felles forskrift da disse grenser mot hverandre, kun med fylkesgrensa som en administrativ grense og rett strek gjennom området som ønskes vernet.

Vi vil oppfordre til at stier kartlegges og tegnes inn på verneplankart og meldes inn til Kartverkets N50 som en del av forvalting av verneområdet.

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene