Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo
Deres ref. 2014/11264
Mottaker: Fylkesmannen i Hordaland
Sendt: 12. juli 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2.

Vi reagerer på at saksbehandleren uttrykker forutinntatte holdninger mot sykling på sti i verneområder og utmark forøvrig. Vi mener derfor det er på sin plass å forklare at syklister alene ikke sliter på stier, men at det vanligvis er den generelle brukerbelastningen som sliter på stier. Med likhet for loven må man altså enten tillate både sykling og gange eller forby begge deler, både når det gjelder naturslitasje og av hensyn til dyreliv. Hensynet til hekkende fugl mener vi bør vurderes løst med ferdselsforbud i aktuelle tidsperioder. Det foreligger lite forskning som bekrefter at syklende forstyrrer dyreliv mer enn gående og vil påpeke at en syklist på sti er sammenlignbar med en jogger.

Vårt innspill til varsel om oppstart av verneplanarbeidet ble av Fylkesmannens saksbehandler oppsummert slik: «NOTS har ein standardisert uttale og ønskjer at det vert lagt til rette for sykling i naturreservatet, og ønskjer at stiar vert kartlagde, og det vert opna for sykling på stiar i forskrifta.» Og skriver videre at: «Terrenget og topografien i Tjongspollen er mykje annleis enn til dømes Nordmarka i Oslo eller randområda til Bergen. Det er ingen traktorvegar innafor verneframlegget, og dei få stiane som er etablert er på ingen måte opparbeidd eller tilpassa terrengsykling.»

Vi vil gjerne oppklare noen misforståelser.

Ja, NOTS er tuftet på frivillig innsats, og vi har måttet effektivisere arbeidet vårt med høringsuttalelser til verneforslag ved å gjenbruke deler av teksten i uttalelsene våre, fordi vi jobber mot en standard mal som legger opp til forbud mot sykling i alle nye naturreservater, på tross av føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

Nei, vi ønsker ikke at det «legges til rette for sykling» ved at «stier opparbeides eller tilpasses terrengsykling», men vi ønsker at man ikke forbyr sykling i forskriften uten å begrunne det skikkelig, noe som har vært sedvane de siste 10 årene. Vi mener det er unødvendig at vi må etterspørre begrunnelser for at sykling forbys.

NOTS mener Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette, spesielt ettersom forskning viser at terrengsykling ikke sliter ned stier og vegetasjon i større grad enn andre ferdselsformer. (Se [1][2].)

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark. Det finnes ingen offentlige kart eller ressurser som på en lettfattelig måte viser hvor det er forbudt eller tillatt å sykle, annet enn å vise til forskriftstekster på lovdata.no som er rettighetsbeskyttet og underlagt bruksrestriksjoner.

Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel. Det er nok nettopp slike stier saksbehandleren sikter til i sin sammenligning med Nordmarka utenfor Oslo.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene


Innspill til oppstart med verneplan for Tjongspollen

Sendt: 4. april 2016

Dette brevet er et innspill til varslet oppstart av verneplanarbeid for Tjongspollen (Bømlo).

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2, og ber om at ferdselsrestriksjonene i forskriften endres.

Vi viser til føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2], og stiller spørsmål ved at Fylkesmannen foreslår å innføre forbud mot ferdsel med sykkel uten begrunnelse. Vi ber om at stier kartlegges og tegnes inn på verneplankartet, spesielt gamle ferdselsveier.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015

Friluftsloven §2

NOTS har sett at det noen ganger innføres strengere ferdselsrestriksjoner enn friluftsloven § 2 ved vern etter naturmangfoldloven: Vårt utgangspunkt er at Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. I kgl. res. 10. des 2015 ble sykling tillatt på eksisterende stier i områder som ikke er vurdert som spesielt sårbare for slik slitasje eller påvirkning. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette. NOTS mener at en solid redegjørelse skal ligge til grunn før det legges begrensninger på prinsippet om fri ferdsel, og vi ønsker å bidra i denne prosessen. Hovedregelen i friluftsloven er at det er tillatt med sykling på vei eller sti i utmark når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Vår erfaring er at ferdsel med sykkel ikke gir mer slitasje enn andre ferdselsformer, så lenge det ikke er tale om idrettsarrangementer.

Om Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS)

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark og sikre en positiv utvikling av terrengsykkelaktiviteter, blant annet med stivettreglene nots.no/stivettreglene. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene.

NOTS ønsker en god og nær dialog med forvaltningsmyndighetene om ferdselsrestriksjoner i verneområder, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark. Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

2ynspunkter om “Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo

Kommentarer stengt.