Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Sendt 14. juni 2017

NOTS søker om dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i flere naturreservater innenfor markagrensa. NOTS ønsker med dette å vise at sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i områdene, og at flere får muligheten til å oppleve disse fantastiske områdene.

Verneforskriftene for områdene forbyr sykling på eksisterende stier, men åpner for å gjøre unntak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål. Sykling på eksisterende stier vil etter vårt skjønn ikke påvirke verneverdiene i naturreservatene. Vi har foretatt en befaring og identifisert stier som vi mener egner seg til et forsøk med å tillate sykling.

NOTS vurderer de aktuelle stiene som svært bærekraftige, og vi mener de vil tåle sykling godt. Signalene fra regjeringen og Stortinget om at det bør åpnes for sykling i verneområder er entydige: Føringer om å åpne for sykling i naturreservater ble gitt i kgl. res. 12.12.2014. Stortingsmelding om friluftsliv; Meld. St. 18 (2015-2016) konstaterer at sykling i utgangspunktet skal tillates i verneområder. NINA rapport 1288 konkluderer med at sykling ikke sliter mer på stier enn annen ferdsel.

Ferdselsrestriksjonene stenger muligheten for lengre gjennomgående turer på sykkel i de aktuelle områdene, og at sykling nå tillates i forbindelse nyopprettelser og utvidelser av naturreservater innenfor markagrensa. Vi søker for en tidsbegrenset periode; mai-september 2017-2019. En slik dispensasjon vil gi muligheten til å kanalisere den syklingen som foregår i flere av områdene i dag vekk fra de stiene som faktisk er sårbare, og å overvåke hvordan det påvirker naturverdiene.

Stiene vi ønsker at forsøksvis åpnes for sykling er:

Blankvann landskapsvernområde:
– Skiforeningens trillesti fra Blankvannsbråten til Kobberhaughytta
– Blåmerket sti Kobberhaughytta SØ-Blankvannsbråten
– Blåmerket sti Myrås-Andtjern
– Blåmerket sti nordvest for Motjern
– Blåmerket sti Karusputten-Studenterhytta
– Blåmerket sti Blankvannsbråten-Lørenseter
– Blåmerket sti Smedstua – Myrås SV
– Hovedskiløypa Nordmarkskappelet Ø – Blankvannsbråten
– Den gamle rideveien «Baronveien» fra Bogstad til Sandungen, som passerer gjennom verneområdet fra Svartorseter mot Glåmene via Kari Godtøl, bør ivaretas. Kilde: Grimstad, Sverre (2008): Nordmarka

Kolsås/Dælivann landskapsvernområde:
– Hovedstien Toppås-Kolsåstoppen
– Blåmerket sti Toppås-Stein
– Kjerrevei til KIF-hytta
– Kalkstien
– Blåmerket sti fra Heggelia til Dæliveien
– Stier på Dælivannsåsen, med unntak av blåmerket sti nærmest Dælivann

Mellomkollen naturreservat:
– «Tømtekleivene» (Rollveien). Blåmerket.
– Tømmerslep fra Mellomkollen. Blåmerket.
– Tømmerslep fra Gaupekollen forbi Hansekollen
– Sti over Furumokollen

Slattumsrøa naturreservat:
– Sti over Slattumsrøa (ryggen)
– Blåmerket sti Romstjern syd-Lomtjern
– Blåmerket sti Romstjern øst-Skytta
– Umerket sti øst-vest mellom Romstjern og Lusevasan
– Umerket sti vest for Setertjern

Østmarka naturreservat:
– Blåmerket sti fra Vangen (Tonevann) til Bøvelstad
– Det lå 14 setrer i området. Seterveiene har grodd igjen.
Dette er en viktig del av et kulturmiljø som bør bevares,
spesielt seterveiene til Grinisetrene og Nessetra.

Ramstadslottet naturreservat:
– Blåmerket sti over Skolemesteren

Nordre Skaugumsåsen:
– Nedre Kanonvei: Blåmerket sti fra Tømmervika
– Solstadkleiva: Blåmerket sti forbi Grosetkollen
– Blåmerket sti fra Grosetkollen til Skaugumstoppen

Isi naturreservat:
– Blåmerket sti vest for Haugsmyra
– Traktorvei/sti Hellåsbonn-Solfjellstua, tidl. blåmerket
– Traktorvei Hellåsbonn-Isivollen

Vedlegg:
– Kartfil (i GPX-format) med aktuelle stier.
– Kartutsnitt med Strava-heatmap som viser hvor det sykles i dag.
Strava er et nettsted for deling av GPS-sporlogger.
Merk at aktivitet i skiløypene kan skyldes vintersykling
eller feiltagging av aktiviteter.
Kilde: vibrog.github.io/sykling-verneomrader/strava.html