Høringsuttalelse til forslag om utvidelse av Prestaksla naturreservat i Nesset kommune
Deres ref: 2014/3985/OLBE/432.4
Mottaker: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Sendt: 15. april 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2.

Med utvidelsen foreslår Fylkesmannen samtidig å endre verneforskriften og innføre restriksjoner mot ferdsel med tråsykkel. Vi kan ikke se at det foreligger en begrunnelse for nødvendigheten av dette eller at stienes beskaffenhet er beskrevet. Vi ber derfor om at sykling tillates på eksisterende stier.

Vi ser at stiene blant annet må være gamle seterveger (til Prestsetra og Buktasetra). Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler vanligvis bruk av tråsykkel. Topologien indikerer at terrenget er bratt og nødvendigvis må ha god drenering.

NOTS mener Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette. Vår erfaring er at ferdsel med sykkel ikke gir mer slitasje enn andre ferdselsformer. Vi viser til føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

Vi vil også påpeke at NOTS ikke har mottatt en oppstartsmelding. Naturmangfoldloven § 42 og offentlighetsloven § 37 er tydelige på at berørte parter skal kontaktes ved oppstart av verneprosesser, og siden Fylkesmannen i Møre og Romsdal «vanligvis» foreslår restriksjoner mot ferdsel på sykkel, mener vi at vi har krav på å få tilsendt varsel om oppstart, gjerne bare en epost med lenke til Fylkesmannens hjemmeside.

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark. Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene