Høringsuttalelse forslag om vern av fem områder i Oppland

Deres ref: 2016/1842-7
Mottaker: Fylkesmannen i Oppland
Sendt: 11. juli 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og er glade for at ferdsel med sykkel tillates på eksisterende stier i flere av områdene som foreslås vernet, tilsvarende friluftsloven § 2 og føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

Det foreslås restriksjoner mot sykling i Nørstebøberget naturreservat og delvis i Øytjernet naturreservat da områdene er hekkeplasser for sjeldne og sårbare fuglearter. Vi vil påpeke at det foreligger lite forskning som bekrefter at syklende forstyrrer fugler mer enn gående og vil påpeke at en syklist på sti er sammenlignbar med en jogger. Kan dette løses med ferdselsforbud i aktuelle tidsperioder? Eller se vurdere beliggenheten til de få stiene som finnes i området, f.eks. Nørstøbøenbakkene, i forhold til påvirkning?

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark.

Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene


Innspill til oppstartmeldinger for Øytjernet og Nørstebøberget

Deres ref. 2016/1842-1
Mottaker: Fylkesmannen i Oppland
Sendt: 15. april 2016

Dette brevet er et innspill til varslet oppstart av verneplanarbeid for 5 områder i Oppland, da spesielt Øytjernet og Nørstebøberget.

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2.

Vi ber om at restriksjonen mot ferdsel med sykkel fjernes fra forskriften for Øytjernet når området utvides.

Vi ber om at stier, spesielt gamle ferdselsveier, kartlegges og tegnes inn på verneplankartene, spesielt observerer vi at Nørstebøenbakkene virker ufullstendig inntegnet på kartet som fulgte oppstartsmeldingen.

NOTS mener Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette. Vi viser til føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark og sikre en positiv utvikling av terrengsykkelaktiviteter, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene

2ynspunkter om “Høringsuttalelse forslag om vern av fem områder i Oppland, deriblant Øytjernet og Nørstebøberget

Kommentarer stengt.