Høringsuttalelse til forslag om vern av Skibergfjell og Storås-Spirås
Mottaker: Fylkesmannen i Vestfold
Sendt: 12. juli 2016

Skibergfjell, Hof, deres ref. 2015/2063
Storås-Spirås, Andebu, deres ref. 2016/650

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og er glade for at ferdsel med sykkel tillates på eksisterende stier i områdene som foreslås vernet i Vestfold, tilsvarende friluftsloven § 2 og føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

Formuleringen i § 5 «Utenom eksisterende traktorveier og stier/sleper inntegnet på vernekartet, er bruk av sykkel [..] forbudt.» forutsetter at stier i området er synfart: Vi ville forventet å se inntegnet en setervei (sti) til Sjulerudseter fra Sjulerud i øst og helt til toppen av Storås, ikke bare halvvegs opp?

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: http://nots.no/stivettreglene


Se også Innspill til melding om oppstart for planarbeid om vern av Herkjefthøgda, Sæteråsen-Tømmerås, Markenrud-Skibergfjell.