1. mars var det også høringsfrist på Miljødepartementets «Høring på Rapport til Miljøverndepartementet om handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder»

NOTS har sendt inn ett høringsuttalse med våre anmerkninger.

Bakgrunnen for denne rapportene er Soria – Moria erklæringen hvor de tre regjeringspartiene sa: «Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for bærekraftig bruk og skjøtsel av nasjonalparker og andre verneområder. Det påbegynte arbeidet med å utvikle nasjonalparkene som en ressurs for lokalsamfunnene og for at lokal verdiskaping skal fortsette.»

En arbeidsgruppe satt ned av Miljøverndepartementet har siden våren 2006 jobbet med denne rapporten.

Generelt kan det sies at denne rapporten åpner for en mengde nye høringer og at det er positive signaler i konklusjonen sett med sykkeløyne.

Utdrag fra rapporten:
7.2.1 Større satsing på utarbeidelse av forvaltningsplaner <…> Som et minimum må alle nasjonalparker og store landskapsvernområder ha en forvaltningsplan.»

«7.2.4 Forvaltningstiltak i verneområder. <…> Fram mot 2016 forventer vi etablering av ca 10 nye nasjonalparker, 40 landskapsvernområder og om lag 300 naturreservat <…> For anslagsvis 30 av de 100 store verneområdene er det i dag godkjente forvaltningsplaner.»

«7.2.5 Større grad av tilpasset «adaptiv» forvaltning <…> Arbeidsgruppa mener man i større grad enn i dag kan prøve seg fram mht hvordan aktivitet virker inn på biologisk mangfold. Ved uønskede konsekvenser, må imidlertid aktiviteten opphøre eller endres…»

Link til rapporten og høringsbrevet: http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500027607&language=0

Som alltid vil vi gjerne ha innspill.