NOTS Oslo og omegn kunne endelig, rett før påske, levere søkanden om tillatelse til gjennomføring av Skullerudprosjektet til Oslo Kommune ved bymiljøetaten. Som lovet på årsmøte kommer det her en versjon av søkanden. Denne inkluderer en omgang korrektur som ikke rakk print, samt en mindre oppdatering av stikartet. Innholdet er imidlertid slik det framstår i den innsendte søkanden, med de bilder og illustrasjoner som var med.

SØKNAD OM TILLATELSE TIL

STYRKING AV STIER PÅ SKULLERUDÅSEN

BAKGRUNN FOR SØKNAD

En arbeidsgruppe for sykling i Marka la i januar 2014 fram en rapport med forslag til tiltak for å redusere konflikter mellom brukerne av Marka. Arbeidsgruppa var nedsatt av Oslo og Omland Friluftsråd med representanter fra blant andre DNT, Skiforeningen, Naturvernforbundet og Østmarkas Venner og NOTS. Arbeidsgruppa pekte i rapporten på at det er et visst potensial for konflikter mellom turgåere og stisyklister, da fortrinnsvis på de mest brukte stiene ved populære utfartssteder. Gruppa foreslo:

«Arbeidsgruppa vil oppfordre Oslo Kommune til å lage noen få og enkle tilrettelagte traséer for stisykling i nærmarka. Hvor traséene skal lokaliseres må skje i samarbeid mellom Bymiljøetaten, rittarrangørene, sykkelmiljøet, de lokale markaorganisasjonene og DNT Oslo og Omegn. … En slik løsning mener gruppa vil tiltrekke seg stisyklistene og være med å skape et miljø blant brukerne, og redusere bruken i andre områder. …. Forslaget innebærer en tilrettelegging av stier for sykling for å få en avlastning av mye brukte blåmerkede stier. Slik tilretteleggelse og anbefalinger bør kartfestes og utarbeides i samarbeid mellom de ulike aktørene og brukergruppene.»

Prosjektet som NOTS nå søker tillatelse til å gjennomføre, er en direkte oppfølging av arbeidsgruppas forslag. Valget av lokasjon er at Lokallaget i Oslo har mottatt 600 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjøre dette i Østmarka med Skullerud som utgangspunkt.

HOVEDMÅL FOR PROSJEKT

Målet med prosjektet er å skape et attraktivt nettverk av bærekraftige stier for terrengsykling. Stiene legges slik at deler av nettet egner seg som trasé for terrengsykkelritt. På denne måten ledes stisykling, trening og ritt bort fra de mest brukte blåmerkede turstiene og konflikter med andre brukere og slitasje reduseres. Det er meningen at arbeidet vårt skal skape et eksempel til etterfølgelse for tilrettelegging av sykling på stier og i forvaltning av bynære utmarksområder.

OM SØKNADEN

Det foreligger nå nye retningslinjer for saksbehandling av stier og løper i Marka. Arbeidet vi søker om tillatelse til å gjennomføre omfatter kun mindre tiltak i form av forsterkning, klopping og rydding av eksisterende stier, samt mindre omlegginger. I hovedsak skal det brukes lokale materialer og arbeidene vil utføres med håndkraft. Vi mener derfor at arbeidet ikke er søknadspliktig i forhold til de nye retningslinjene. Vi fremmer søknaden overfor Oslo kommune som grunneier og mener den kan vurderes av Bymiljøetaten. Vi foreslår likevel at den gode dialogen med andre markabrukere videreføres, og at Bymiljøetaten innkaller berørte parter til et møte der søknaden gjennomgås.

OM SØKER

Ansvarlig søker er Norsk Organisasjon for Terrengsykling, lokallag Oslo og omegn.
Prosjektet vil utføres i samarbeid sportsklubben Frøy og deres samarbeidspartner Terrengsykkelrittet.

DRIFT

Arbeidet vårt vil først og fremst styrke nettet av turstier som allerede finnes i terrenget. Ferdsel på stiene reguleres av friluftsloven og er dermed åpen for alle. NOTS vil påta seg et ansvar for vedlikehold og oppfølging av arbeid etter nærmere avtale med Bymiljøetaten.

SKULLERUDPROSJEKTET

NOTS har to delmål for stiarbeidet på Skullerudåsen. Det første er å styrke stier på Skullerudåsen og på best mulig vis legger til rette for den betydelige trafikken av både syklende og gående i det populære utfartsområdet. Dernest vil vi tilrettelegge for ferdsel bort fra Skullerudåsen til turterreng i sør og øst, hvor det i dag er relativt lite trafikk fra begge gruppene. Her er det er det ingen konfliktfylte møter mellom syklende og gående, men snarere et problem at stiene stedvis gror igjen.

TILTAK PUNKTVIS

 • Den blå linjen angir en omtrentlig mulig trasé for Pionéren.
 • Vi benytter begrepet «optimalisere» for å anskueliggjøre helheten i arbeidet og gjøre det letter å forstå inngrepene. Ordbruken henspiller på at vi tar utgangspunkt i eksisterende tråkk, sti eller naturlig bærekraftig terreng (fortrinnsvis berg), og fletter disse sammen med enkelt, manuelt arbeid

Skullerud-Pionéren plankart 2015

Pionéren, punkt 1-12:

 1. Klopp gjennom myr i rødsti.
 2. Optimalisere tråkk og maskinspor til en sammenhengende sti gjennom hogstfelt fra grusvei til midten av Fjeldstadbakken.
 3. Optimalisere tråkk og eksisterende sti gjennom nedlagt slalåmbakke til stinettverket vest for blåsti over åsen.
 4. Sammenkople sti i nord og sør ved å opprette 200-300 meter ny sti. Steinsette bekkpassasje.
 5. Optimalisere sti i terrenget forbi Olavsmyr. Noe ny sti, mest rydding av eksisterende, gjengrodd sti. En klopp gjennom myr.
 6. Rydding av eksisterende, gjengrodd sti.
 7. Sammenkople Flyktningruta med Dalsåsen ved å optimalisere sti gjennom eldre hogstfelt.
 8. Optimalisere sti opp berget til eksisterende tråkk under kraftlinje.
 9. Optimalisering av eksisterende sti med mindre omlegginger rundt våte partier.
 10. Optimalisere forbindelse mellom Dalsåsen og Skullerudanlegget ved å utnytte berg og tråkk mest mulig. Mulig bygging av enkel trestruktur eller steinarbeid i berget nord på Smeden for å gjøre forbindelsen mest mulig egnet for allmenn ferdsel. Omlegging av turtrafikk på våt og gjørmete traktorvei til tørt leide høyere i terrenget.
 11. Rydding av eksisterende sti.
 12. Optimalisere sti på berg rundt asfalten på vannverket sin tomt. Planene er presentert og godkjent av VAV så lenge tiltakene er innenfor rammene av Markaloven.

Sør-østforbindelser, punkt 21-25:

 1. Optimalisere forbindelsen mellom stier i øst og vest slik at denne følger naturlige høydedrag mest mulig.
 2. Fem korte klopper over dreneringer og myrparti.
 3. Optimalisere sti parallelt med ca. 300 meter våt rødsti, lite egnet for sommerferdsel.
 4. Klopping av passeringer av Smalvannsmåsan.
 5. Optimalisere sti som alternativ til grusvei som sørlig forbindelse mellom stinettverk i øst og vest. Forprosjekt sykkelpark under kraftlinje, punkt 31-32:

De røstene som er mest kritiske til terrengsykling har ytret at terreng under kraftlinjer burde være egnet for utnyttelse til terrengsykling. Vi inkluderer
derfor et mindre forprosjekt til mulige løsninger for utnyttelse av dette området i denne søknad. Disse punktene er uavhengige og underordnet i forhold
til det øvrige arbeidet.

31. Optimalisere terrenget under kraftlinja for leken sykling . Noe bygging i tre og stein for å lage enkle og naturlige parkelementer. Arbeidet vil være et
forarbeid før prosjektering med reguleringsplan for et mulig framtidig prosjekt.

32. Liten dirtbane. Innkjøring av sand til egnet lokasjon under kraftlinje hvor det ikke må gjøres større inngrep som gjør at tiltaket vil berøres av
Markaloven.

Øvrig aktivitet og tiltak:

 • Diskret merking av Pionéren og utvalgte forbindelser. Idéen er å bruke merkede staur eller steiner på strategiske steder. Her må vi prøve oss fram, og vi tenker at vi først lager en forsøksvariant som sees på befaring, og at vi utvikler systemet i dialog med Bymiljøetaten etter hvert.
  En viktig del av systemet vil være kart og digitale løsninger som hjelper folk å finne fram. En mulighet er at en nettadresse på merkingen i terrenget vil ta markabrukerne til et nettsted med kart over bærekraftige stier. Løsningen er dynamisk. Blir en sti utsatt for mye slitasje vil både merking og markering på nettkart fjernes. Det ligger også et potensial her i å advare mot uvøren ferdsel på slitasjeutsatte stier, særlig i våte perioder.
  Videre vil NOTS gjøre stiene kjent gjennom vårt etablerte konsept GodTurGuiding. Frøy vil bruke de i sine treninger og deler av stinettverket vil benyttes i ritt. Dermed markedsføres bærekraftige turalternativ mot de viktigste brukergruppene.
 • Flyttende lavvo med innlåst utstyr gjennom hele sesongen.
 • Kjøretillatelse på grusveier for transport av utstyr.
 • «Stirydderleir» med flere camping overnattingsnetter ved Katisa ved Nøklevann. Foretrukket tidspunkt er uke 26, eller tettest opp mot Sankt Hans.

PRINSIPPER OG LØSNINGER

Det er et mål at tiltakene vi gjør skal være så «naturlige» som mulig, altså stikke seg minst mulig ut i terrenget. Arbeidet med å skape bærekraftig
turstier, er en innsats for generasjoner, og NOTS ønsker å styrke mest mulig sti med minst mulig innsats. Her noen grunnleggende prinsipper.

 • NOTS ønsker å finne en ny standard for eget kloppearbeid. Vi vil legge vekt på at standarden skal være enklest mulig å gjennomføre, altså bygge, levetid og estetisk utforming.
 • NOTS ønsker å skape mest mulig varige løsninger og vil benytte stein i størst mulig grad. Avveininger ved hver enkel steinsetting vil være hvor mye som må gjøres for å oppnå ønsket bærekraftighet, og hvordan arbeidet griper inn i terrenget. Nedenfor sees en enkel steinsetting av sti gjennom myr. Tiltaket er raskt gjennomført og krever lite vedlikehold.Steinklopp
 • Utnyttelse av bærekraftig terreng.
  På bildet nedfor sees en omtrentlig angivelse for hvordan NOTS tenker at kraftlinja på Dalsåsen kan benyttes i en bærekraftig og samtidig attraktiv terrengsykkeltrassé, for ritt, organisert trening og tursykling.
  Kraftgate illustrasjon

Bilde av sykling noen hundre meter lengre nord på Dalsåsen. Terrenget har ikke sammenhengende sti, men spredte tråkk, er åpent og lett å tilrettelegge for spennende terrengsykling:
Kraftlinjebilde