Det er uklarheter om det til tross for lovendringer faktisk er lov å bryke el-sykkel på sti. NOTS har vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet (KLD) for å få en avklaring.

KLD sier i sitt svar til NOTS at det ikke er nødvendig å innhente grunneiers samtykke før man skal bruke el-sykkel. Men grunneier kan forby motorisert ferdsel, inkludert el-sykler, på sin grunn.

Les hele svaret fra KLD her:

Reglene for bruk av el-sykler ble endret 3. april 2017 slik at det i utgangspunktet ikke lenger gjelder noe offentligrettslig forbud mot å bruke av el-sykler i utmark (forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 2a, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356).  Unntak gjelder i verneområder og Marka, nærmere om dette nedenfor.

Dette innebærer at det i de fleste områder ikke gjelder noen regler fastsatt av det offentlige som hindrer bruk av el-sykler, i motsetning til hva som gjaldt tidligere.

Endringen i forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag innskrenker imidlertid ikke grunneiers rett til å råde over egen eiendom. Det betyr at grunneier kan nekte bruk av el-sykler i egen utmark. Her gjelder det samme som for nesten all annen motorisert ferdsel i utmark (med unntak for utrykningskjøretøyer under akutte oppdrag ol): selv om det ikke gjelder noe offentligrettslig forbud, har grunneier rett til å begrense trafikken på egen eiendom. Kommuner og idrettslag har for eksempel etter motorferdselforskriften lov til å kjøre prepareringsmaskiner for skiløyper i utmark, men en grunneier kan likevel nekte kommunen å kjøre skispor i akkurat sin skog.

Enkelte typer ferdsel kan allmennheten utøve uavhengig av grunneiers samtykke. Det er dette vi omtaler som «allemannsretten». Hva slags ferdsel dette gjelder, fremgår av friluftsloven. Den mest omfattende ferdselsretten gjelder for ferdsel til fots, som er tillatt over alt i utmark. Friluftsloven § 2 lyder:

«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger.»

Ingen former for motorisert ferdsel omfattes av allemannsretten, heller ikke bruk av el-sykler. Det foreligger ikke planer om å endre dette.

Friluftsloven gir altså ingen rett til å bruke el-sykler i strid med grunneiers ønsker, men den gir på den annen side heller ikke noe forbud mot slik bruk. Et unntak fra dette gjelder bruk av el-sykler på private veier. Friluftsloven § 4 gir nemlig grunneier adgang til å stenge private skogsbilveier for ulike typer motorisert trafikk, herunder el-sykler. I høringen av endringer i regelverket for bruk av el-sykler foreslo departementet å oppheve grunneiers adgang til å nekte bruk av el-sykler på slike veier. Etter planen vil forslag om endring av friluftsloven § 4 legges fram for Stortinget i 2018.

Slik vi ser det kan det, verken etter motorferdselregelverket eller friluftsloven, utledes et krav om plikt til å innhente forhåndssamtykke fra grunneier for bruk av el-sykkel, dersom ikke grunneier ved skilt eller på annen måte har gitt uttrykk for at el-sykkelbruk er uønsket eller bare kan skje i begrenset grad. Dette støttes etter vårt syn blant annet av at hver enkelt tur med el-sykkel er forholdsvis lite inngripende.

Andre begrensninger for bruk av el-sykler:

  • kommunen kan etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 2a andre ledd bestemme at det ikke skal være tillatt med el-sykler i bestemte områder eller i bestemte traseer
  • i verneområder vil det kunne være forskjell på reglene for bruk av sykler og el-sykler. Dette vil fremgå av verneforskriften for det enkelte verneområde. Klima- og miljødepartementet jobber med en gjennomgang av verneforskriftene for de største verneområdene. I de fleste verneområdene vil el-sykler og sykler reguleres likt når disse endringene er gjennomført.
  •  el-sykler er foreløpig forbudt i utmark i Marka, dvs. området som omfattes av markaloven, idet markaloven har en egen bestemmelse som forbyr motorferdsel i utmark. Markaloven må endres før el-sykler kan tillates her. Et slikt lovforslag har vært på høring og er planlagt fremmet for Stortinget i 2018. Det vil si at bruk av el-sykler er forbudt i utmark (i terreng, på stier og turveier, traktorveier mm), men tillatt på skogsbilveiene såfremt ikke grunneier spesifikt har forbudt det.