Høringsuttalelse vern Halasbukjølen mfl. i Hedmark
Til: Fylkesmannen i Hedmark
Sendt 19. mai 2017

Høringsuttalelse forslag om vern av følgende områder:

Juvberget (utvidelse), ref. 2010/7792
Andrå, ref. 16/1393
Halasbukjølen, ref. 2014/8532
Svendstuøyene, ref. 2016/4524
Verdensløpet, ref. 2012/3995

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2. Men verneforslagene innebærer restriksjoner mot ferdsel med tråsykkel i disse områdene. Dette mener vi er unødvendig og ber om at forskriften endres.

NOTS mener også det er uheldig å «skjule» at sykling er tillatt ved å plassere ferdselsbestemmelsen som et unntak under § 6. Dette er en strategi som Fylkesmannen i Hedmark er alene om.

Det fremgår ingen spesifikk begrunnelse for forbud mot sykling, eller beskrivelse av stier som ikke er bærekraftige i høringsforslagene så NOTS oppfatter det slik at Fylkesmannen benytter seg av et utdatert føre-var-prinsipp innen naturforvaltningen ift. å innføre strengere restriksjoner mot ferdsel enn friluftslovens bestemmelser. Det har Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2] gitt klare retningslinjer om at IKKE er god nok begrunnelse for å forby sykling.

I denne sammenhengen fikk Miljødirektoratet gjort en feltstudie[3] for å dokumentere hvordan sykling påvirker stiene. Studien konkluderte med at syklendes påvirkning på underlaget tilsvarer gående, og at sykling ikke vil true naturverdiene mer enn gående.

Vår oppsummering av verneforslagene mhp. sykling:

Område § 5 § 6
Halasbukjølen Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. Sykling og bruk av hest og kjerre samt ridning på eksisterende vei som er vist på vernekartet
Andrå Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. Sykling og bruk av hest og kjerre samt ridning på traktorvei og sti inntegnet på vernekartet.
Svendstuøyene Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
Verdensløpet Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. Ferdsel med motorisert kjøretøy, sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning på eksisterende skogsbilvei somvist på vernekartet.
Juvberget Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. Ridning og bruk av sykkel på Finnskogleden/Gamle Gravbergsveien.

NOTS mener Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveiing som bør respekteres. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette. NOTS mener at en solid redegjørelse skal ligge til grunn før det legges begrensninger på prinsippet om fri ferdsel. Vår erfaring er at ferdsel med sykkel ikke gir mer slitasje enn andre ferdselsformer. Vi viser til føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2].

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene[3]. Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark.

Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015
[3]: www.miljodirektoratet.no/Global/NINA%20Rapport%201288.pdf
[4]: nots.no/stivettreglene