Regjeringen skal etablere politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (beredskapssenter.regjeringen.no). Taraldrudåsen øst for E6 er i reguleringsplanen satt av til treningsområder med hinderløyper, men området blir ikke stengt for allmennheten. Mange stisyklister liker de flotte stiene på Taraldrudåsen, og NOTS følger med på hva dette innebærer.


Innspill til planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet
Sendt: 5. desember 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er opptatt av at stiene på Taraldsrudåsen øst for E6 forblir tilgjengelige for allmennheten og at disse ikke utsettes for inngrep. Dvs. at vi håper en hinderløype bygges utenfor dagens stier og at de ikke ødelegges av anleggstrafikk.

Med bakgrunn i markaloven og hensyn til friluftsliv bør inngrep begrenses til et minimum på østsiden av E6 og aller helst tas ut av planen – med unntak av ekspressadkomst mot trafikkstasjonen. Av hensyn til markalovens hensikt bør treningsanlegg og hinderløyper lokaliseres på vestsiden eller under kraftlinjen mellom E6 og skogkanten slik at eksisterende friluftsinteresser ikke berøres. NOTS ønsker å unngå gjerder eller andre fysiske hindre knyttet til stiene øst for E6. Det gjelder også for evt. øvelser med begrenset varighet.

Dersom Taraldrudåsen blir omfattet av utbyggingen, brytes det sammenhengende friluftsområdet Grønliåsen, Taraldrudåsen, Langåsen og Slettåsen opp og forringes betydelig. Vi minner om at lokalbefolkningen i forbindelse med utbygging av E6 ble gitt lovnader om at Marka ikke skulle berøres ytterligere.

Inngrep på østsiden kan også skape presedens for ytterligere utbygging ved avkjøringen til Kolbotn fra E6. Vi er kjent med at det er ønsker om trailerstopp, bensinstasjon og boliger i dette området.

Vi ber om at hovedstien og stialternativene forblir urørt, også i anleggsperioden. Det er viktig at alle stiene i sin helhet opprettholdes for gjennomgående bruk.

Vi ber om at hinderløype med faste installasjoner og hindre legges på vestsiden av E6 eller under kraftlinjen. Skogen kan benyttes av politiet til trening i tråd med friluftsloven slik den brukes av mosjonister i dag og uten inngrep.

Større inngrep med anlegging av veier, i terrenget eller bygninger på østsiden må unngås og etterstrebes lokalisert på vestsiden av E6.

Dersom en hinderløype blir bygget på østsiden av E6 må den legges naturlig i terrenget med så få inngrep som mulig. Anlegging av veier, grusing, planering av arealer bør unngås. Hinderløypa bør legges så nær E6 som mulig. Vegetasjon, skog og stier bør og trenger ikke berøres hvis hele hinderløypa legges mellom viltgjerdet og skogkanten der den går i dag.

Det er viktig at adkomst til Taraldrudåsen og marka innenfor ikke blir begrenset – både i anleggsperioden og når anlegget er ferdig etablert.


Se andre kommentarer til planene: http://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/innspill-til-planprogrammet/