Til: Fylkesmannen i Oppland
Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud, Miljødirektoratet

NOTS søker om dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i Spålen-Katnosa naturreservat i perioden juni–september 2017. NOTS ønsker med dette å vise at sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i området, og at flere får muligheten til å oppleve dette fantastiske reservatet.

Verneforskriftens § 5b forbyr sykling på eksisterende stier, men § 8 åpner for å gjøre unntak[?] fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Sykling på eksisterende stier vil etter vårt skjønn ikke påvirke verneverdiene i naturreservatet. Vi har foretatt en befaring og identifisert stier som vi mener egner seg til et forsøk med å tillate sykling.

NOTS vurderer de aktuelle stiene som svært bærekraftige, og vi mener de vil tåle sykling godt. Signalene fra regjeringen og Stortinget om at det bør åpnes for sykling i verneområder er entydige: Føringer om å åpne for sykling i naturreservater ble gitt i kgl. res. 12.12.2014. Stortingsmelding om friluftsliv; Meld. St. 18 (2015-2016) konstaterer at sykling i utgangspunktet skal tillates i verneområder. NINA rapport 1288 konkluderer med at sykling ikke sliter mer på stier enn annen ferdsel.

Stiene vi ønsker at forsøksvis åpnes for sykling er

  • «Fagerligata»; seterveien fra Spålsetra over Finnerudsetra til Fagerlisetra
  • Blåmerket sti fra Finnstad til Finnerudsetra
  • Blåmerket sti fra Finnstad til Spålen (skuterpreparert om vinteren)
  • Blåmerket sti mot Steinvollsetra (1,3 km i reservatet)
  • Blåmerket sti fra Holoa til Roenseter (0,7 km i reservatet)

Se vedlagt kart, hvor disse stiene er markert med røde streker.

Vi søker også om tillatelse til å rydde disse stiene for vindfall. Fagerligata er en gammel setervei og et viktig kulturminne (samferdselshistorie) som i dag er vanskelig fremkommelig grunnet omfattende mengder vindfall. Stien er merket av DNT og kan ryddes jfr. § 7d i verneforskriften, men vedlikeholdet av stiene er forsømt. Skiforeningen rydder Fagerligata på strekket mellom Finnerudseter og Katnosa, samt Finnstad–Spålen, og preparerer med snøskuter for skigåing om vinteren.

Forbudet mot sykling på stier i reservatet gjør det vanskelig å finne gjennomgående sykkelruter på sti gjennom Marka fra Jevnaker og Ringkollen til Oslo.

På grunn av naturreservatets beliggenhet, tror vi ikke at ferdsel på sykkel vil bli en omfattende aktivitet der: Syklister som ønsker å oppsøke området vil først og fremst være friluftsentusiaster som ønsker å komme seg lenger inn i Oslomarka og som får sine beste friluftsopplevelser fra sykkelsetet. Vi ønsker å arbeide sammen med forvaltningsmyndighetene for å dokumentere påvirkning i forsøksperioden, og vi stiller vår kompetanse til disposisjon.

Adgangen til å sykle kan eventuelt reguleres med «sykkelkort», etter en modell tilsvarende fiskekort.