Vi viser til Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017, ref. 2017/3989.

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) ønsker å peke på noen forhold i tilrådningen.

1. Forholdet til generelle føringer om å åpne for sykling i verneområder

Miljødirektoratet skriver at de i sin tilrådning til KLD har gjennomgått alle forskriftene:

I forslag til forskrifter er bruk av sykkel [..] tillatt der det er stier og gamle ferdselsveger. Stier og veier som det tillates sykling på, avmerkes på vernekartet slik at det går klart fram hvilke traséer som kan benyttes til dette formålet.

Vi observerer allikevel at det i 13 av de 14 foreslåtte nye naturreservatene foreslås helt eller delvis forbud mot å sykle sti, selv der det er inntegnet stier på vernekartene. Vi ber om at de foreslåtte restriksjonene mot sykling på eksisterende stier i disse områdene vurderes nærmere i tråd med føringene gitt av Kgl. res. 12.12.2014 og Stortingsmelding for friluftsliv; Meld. St. 18 (2015–2016).

2. Hemberget naturreservat

Fylkesmannen skriver i sin tilrådning til Miljødirektoratet:

I forbindelse med gjennomgang av stier etc. ble det oppdaget at Finnskogleden med tilførselsstier går igjennom verneområdet. Fylkesmannen foreslår at det tas inn et punkt i forskriftens § 4 om vedlikehold av disse stiene. Stiene er avmerket på vernekartet. Videre åpnes det opp for bruk av sykkel på disse stiene.

– At det tas inn et punkt i verneforskriftens § 6 som åpner opp for bruk av sykkel på Finnskogleden med tilførselsstier

Men det ser ikke ut til at rettelsene de beskriver er tatt inn i forslaget til verneforskrift:

§ 5b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.

Det står heller ingenting om unntak for Finnskogleden eller andre stier i § 6.

NOTS oppfatter at dette må være en glipp og håper dette vil bli rettet opp.

NOTS mener forøvrig at det er bedre at forskriften er formulert i tråd med andre forskrifter, hvor det står at «Sykling er tillatt på eksisterende stier inntegnet på verneplankartet.» Det er slik vi forstår at Fylkesmannen ønsker bestemmelsene. Det er uheldig at adgangen til sykling «gjemmes» i unntakene til et tilsynelatende forbud.

Vi stiller spørsmål ved at Fylkesmannen i Hedmark ikke følger de føringene som er gitt i kgl. res. 12.12.2014. Samtlige verneforslag fra FMHE etter 1. januar 2015 innebærer forbud mot sykling på sti uten at naturfaglige begrunnelser for dette fremgår. I telefonsamtale med saksbehandler hos FMHE i fjor ble det opplyst at de forholder seg til malen, til tross for at de ga uttrykk for at de kjente til føringene gitt av kgl. res. 12.12.2014 og friluftsmeldingen.

3. Regimentsmyra naturreservat

Når det gjelder Regimentsmyra, så er ikke vår høringsuttalelse sendt 8. juli 2015[1] nevnt i oppsummeringene av innkomne høringsuttalelser som følger tilrådningen. Vi påpekte at et forbud mot sykling på sti ikke kan forsvares i at stiene er sårbare:

Regimentsmyra ligger i Østsidenmarka nær tettbebyggelse i Fredrikstad og grenser til eksisterende Søndre Haugstenåsen naturreservat hvor forskriften tillater sykling på eksisterende stier. I verneplankartet for Regimentsmyra er «Kjærlighetsstien» inntegnet, mens parallelle stier mangler i kartet. Vi viser her til OpenStreetMap[2] og orienteringskart[3]. I forhold til at foreslått forskrift tillater løpskonkurranser på eksisterende stier (§ 4), stiller vi spørsmål ved grunnlaget for å forby rekreasjonssykling. Stiene i området går på bart fjell og tørre furuskogstier og er lite utsatt for naturslitasje, med unntak av et par bløthull. Det vil også bli komplisert å forholde seg til flere forskjellige ferdselsbestemmelser i Østsidenmarka.

[1]: nots.no/wp-contents/uploads/2015/02/NOTS-uttalelse-15-2810.pdf
[2]: osm.org/way/358775935
[3]: Orienteringskart Laverød (2009). Fredrikstad skiklubb/Lars Ole Klavestad

Vi observerer en liten skrivefeil i forskriftens overskrift «Forskrift om vern av Regimetsmyra naturreservat» der det mangler en «n» i Regimentsmyra.

Forskriften forbyr sykling på eksisterende stier:

§ 5b) Bruk av sykkel samt riding er forbudt med unntak for på eksisterende turveier.

Stiene i området tåler mye bruk, og vi ber om at forskriften endres slik at sykling tillates på disse stiene i tråd med føringene gitt av kgl. res. 12.12.2014 og friluftsmeldingen.

Vedlagt bilder av Kjærlighetsstien, som er den sentrale stien i vernekartet. Den er 450 meter lang. Vi kommer også til å publisere en film av stien på vår hjemmeside og Facebook side.


Foto: Tommy Solvang, 9. april 2017