Ikke lov å sykle i nasjonalparkene riktig ennå

with Ingen kommentarer

Bare så det er avklart: Til tross for at Stortingsmeldingen om friluftsliv er vedtatt, er det fremdeles forbudt å sykle i mange verneområder. Her er veien videre.

En stortingsmelding endrer ikke eksisterende lover og regler. Den er et signal om hva Regjeringens politikk skal være og tydeliggjør grep som Regjeringen ønsker å gjøre.

 

Der det er forbudt, skal det bli lov

Stortingsmeldingen om friluftsliv sier at Regjeringen ønsker at det på generelt grunnlag skal tillates sykling i nasjonalparker og landskapsverneområder. Hovedregelen skal altså være tillatelse, mens unntakene skal være forbud. I dag opplever vi i NOTS at det er motsatt.

Altså, regelen er forbud mens det unntaksvis tillates. Stortingsmeldingen gir oss altså grunn til optimisme, men forbud slettes ikke av en stortingsmelding.

 

Forskriftene må endres

Det er forskrifter som regulerer verneområdenes grenser og ferdsel og andre aktiviteter som tillates og forbys i verneområdene. Det er disse som må endres for at det skal bli tillatt å sykle. Regjeringen har med Stortingsmeldingen om friluftsliv signalisert at de ønsker å endre forskriftene.

Og først når de endres til å tillate sykling, er det altså lov å sykle der.

 

Hvilke områder omfattes av Stortingsmeldingen?

Stortingsmeldingen nevner at det ikke lenger skal være sykkelforbud i nasjonalparker og landskapsverneområder. Regelen skal være tillatelse til sykling på eksisterende stier, veier og kjørespor. I dag oppfatter vi at det er unntaket. Det vil ifølge meldingen ikke være tillatt å sykle utenfor eksisterende siter, veier og kjørespor.

Meldingen sier også at sykling skal tillates i nye naturreservater. Den sier ikke noe om eksisterende naturreservater.

Det vil fremdeles bli sykkelforbud i de områdene der verneverdiene kan skades av sykling. Dette må dokumenteres.

 

Hvor lang tid tar prosessen?

Det vil ta tid før Regjeringens politikk blir praksis. I Norge er det 44 nasjonalparker (sju av dem på Svalbard) og 193 landskapsverneområder. Vi har ikke oversikt over antall med sykkelforbud. I tillegg er det fremdeles mange nye naturreservater som vil opprettes i årene som kommer for at Regjeringen skal nå målet om 10 prosent vernet skog.

For å gjøre endringer på forvaltningen av disse parkene og områdene, må forskriftene ut på høring. Det er en omfattende prosess, der alle aktører kan levere sine innspill. Basert på disse vil en ny forskrift sendes til klima- og miljødepartementet, som sender sin innstilling til godkjenning av Kongen i statsråd. Prosessen med en høringsrunde tar typisk flere måneder, og siden samles flere innstillinger til godkjenning i statsråd.

 

Hva vil NOTS gjøre videre?

 NOTS vil gjøre aktuelle høringer tilgjengelige her:

Vi har også opprettet maler som kan benyttes som utgangspunkt for et høringsinnspill.

På grunn av begrenset kapasitet, kommer ikke NOTS til å følge opp revisjonen av forskriftene med høringsinnspill. Vi bistår gjerne lokale miljøer eller enkeltpersoner som ønsker å levere høringsinnspill til aktuelle forskrifter. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp.

Lurer du på når det blir revisjon av en spesifikk nasjonalparkforskrift, kan du kontakte nasjonalparkstyret. En oversikt over styrene ser du her.

Dugnader i Østmarka!

with Ingen kommentarer
Arbeidet i Pioneren på Skullerudåsen fortsetter i 2016 takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB.
Arbeidet i Pioneren på Skullerudåsen fortsetter i 2016 takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB.

Våren er kommet og stisykkelsesongen er i gang. Dugnadssesongen også. Denne våren vil NOTS Oslo og omegn i samarbeid med Terrengsykkelrittet forsterke deler av TSR-løypa slik at den tåler rittet. Noe av dette vil være i tilknytning til Pionéren, noe vil være rent TSR-land.

Første dugnad er lørdag 23. april. Frammøte Rustadsaga P-plass kl. 10:00. Dette blir en sykkeldugnad. Vi begir oss inn på sykkel og arbeider 3-4 timer. Og så sykler vi litt. For detaljer og påmelding, sjekk Facebook-siden til NOTS Oslo og omegn

https://www.facebook.com/events/1255639974465756/

Og det blir dugnader hver lørdag fram til TSR som går av stabelen 28. mai. Og sikkert noen ettermiddager også litt senere. Følge med NOTS her på hjemmesiden, på TS-forumet og Facebook.

Forbud mot sykling på kultursti langs Glomma

with Ingen kommentarer

Det går stier langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss, Hammeren og sørover til grensa mot Fet. Ved Bingsfoss møter du imidlertid skilt som opplyser at sykling er forbudt.

Skilt

Men skiltet er ulovlig: Sørum kommune har ingen hjemmel for forbudet, og etter at forbudet ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus har Sørum kommune varslet at de vil utarbeide en forskrift og forby ferdsel med sykkel langs Glomma syd for Bingsfoss. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har vært på befaring langs kulturstien og mener det er andre løsninger på konfliktene Sørum kommune mener at finnes.

Kart over kulturstien

Natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Hammeren i Sørum ble gjenåpnet med 23 nye informasjonsskilt 22. september 2015. Nordover henger den sammen med en tursti fra Rånåsfoss. Sandbankene langs elvebrydden byr på veldig fine flytstier:

Flytsti langs Glomma

Dette er det mange som har oppdaget, og Blaker og Sørum Historielag skriver på sine hjemmesider om hærverk på broene. Vi håper det ikke er syklister som har fjernet grindene i sin jakt etter bestetider på Strava.

Storfe på utmarksbeite

Syd for Bingsfoss har kulturstien to strekk med beitende storfe hvor grunneier ikke ønsker sykling. Vi oppfatter beitemarka i skråningene ved Glomma som utmarksbeite hvor det er et strekk på 1,2 km uten opparbeidet sti, men hvor det finnes en rekke dyretråkk som må regnes som sti i friluftslovens forstand. Det er allikevel ikke entydig hvor man bør gå, og vår oppfatning er at kulturstien er klønete anlagt mellom Bingssund gård og Rømuas utløp ved Hammeren, uten merking eller en tydelig trasé: Vi har foreslått muligheten for å tilrettelegge en sti i delet mellom beitemarka og åkeren. Dette ligger høyere i terrenget og gir bedre utsyn til kulturlandskapet, Glomma og Bingen lenser og vil gi en bedre turopplevelse.

Beitemark ved Glomma

Det er også friområder og badeplass i Barvika rett syd for Bingsfoss hvor Sørum kommune mener det er uheldig med syklende.

Fastlåst tenking

Antagelig er det disse utfordringene som gjør at grunneierne og kommunen velger enkleste løsning med å forby sykling. Sørum kommune har vært lite interessert i løsningsorientert dialog med NOTS, som har arbeidet med å løse brukerkonflikter flere steder. Istedetfor å etablere et forbud som erfaringsmessig er vanskelig å håndheve, er kulturstiene langs Glomma en flott turmulighet som bør tilrettelegges bedre av hensyn til alle brukere. Kommunens saksbehandler og brukere av stien har fortalt oss at mange er engstelige for å gå de delene av kulturstien som går over beitemark på grunn av beitende storfe. Hvis man er bekymret for at beitende storfe blir mer skremt av en syklist enn gående eller løpende i samme fart, så viser undersøkelser gjort andre steder at ville dyrs fluktlengde er den samme uansett ferdselsform.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjort det klart ovenfor Sørum kommune at forbudet mot sykling er ulovlig:

I henhold til friluftslovens § 1a regnes kulturbeite som innmark og allemannsretten (§ 2) gjelder derfor i utgangspunktet ikke her. Avtalen åpner imidlertid for ferdsel over dette beitet som i utgangspunktet ikke har hjemmel i friluftsloven. Øvrige deler av den aktuelle natur- og kulturstien er å betrakte som utmark og følgelig gjelder § 2 i friluftsloven her. Slik avtalen er utformet, innskrenker denne rettigheter allmennheten har, bl.a. til å sykle, også på utmarksdelen av denne stien. Selv om dette forbudet ikke praktiseres, må en slik regulering av ferdselen stadfestes av Fylkesmannen jfr. § 14 i friluftsloven.

Sørum kommune nekter å ta ned forbudsskiltene og har varslet igangsetting av forskriftsarbeid med saksnummer 13/03344.

Oppdatering: 5. november svarer Sørum kommune at de skal flytte forbudsskiltet til Lushammeren der beitemarka de mener er innmark begynner.

Ikke i tråd med politiske signaler

Generelt innebærer restriksjoner mot ferdsel med sykkel innstramminger i forhold til friluftsloven § 2 som ikke er i tråd med politiske signaler når det gjelder ferdsel i utmark:

  • Ved vern etter naturmangfoldsloven ble det i kgl. res. 12.12.2014 bestemt at sykling skal være tillatt dersom det ikke finnes kunnskapsbaserte naturfaglige begrunnelser for å begrense ferdsel med tråsykkel
  • Akershus fylkeskommune presenterte nylig (6.10.2015) Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 for Markarådet, der det er ønskelig å tilrettelegge for aktiv forflytning langs vassdrag.
  • NOTS kjenner kun til én lokal forskrift tilsvarende dette i Norge som legger begrensninger på bruk av sykkel, for Fløyenområdet i Bergen.

NOTS mener at Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres og har erfaring med at brukerkonflikter kan unngås ved enkle tilretteleggingstiltak.

Les vår uttalelse til Sørum kommune vedrørende oppstartsvarsel om forskriftarbeid for kultursti langs Glomma.

Høringsfristen er 11. desember 2015.


View Larger Map

Hva skjer med norsk friluftsliv?

with Ingen kommentarer

I sin phD-tese «Hva skjer med norsk friluftsliv?» peker Alf Odden på nylige utviklingstrekk i norsk friluftsliv. Blant unge friluftsbrukere er det aktiviteter som sykling, klatring, kiting, topptur/alpint og andre «moderne» aktiviteter som rekrutterer til friluftsliv, mens rekrutteringen til tradisjonelle friluftsaktiviteter er sviktende. Unge friluftsutøvere søker de samme opplevelsene og har de samme verdiene som de eldre som utøver tradisjonelt friluftsliv.

friluftsopplevelser_3

Terreng- og stisykling er bærekraftig friluftsliv hvor utfordringer, teknikk, mestringsfølelse, og aktivitetsglede blir en integrert del av naturopplevelsen.

friluftsopplevelser

Vi som sykler i skog, mark, og fjell er også opptatt av å verne naturen og ha stier å sykle på i fremtiden.

DCIM100GOPRO

Verneinteressene må forstå at om en forhindrer de unge fra å drive med «moderne» friluftsaktiviteter på svakt faglig grunnlag så svekker en rekrutteringa til friluftslivet, og dermed også interessen for naturvern på lang sikt. Hvem skal i framtida ha interesse av å verne naturen når en på faglig svakt grunnlag blir avskåret fra å bruke den og ikke har noen tilknytnig til den?

soppbilde_tradisjonelt_friluftsliv
Sopplukking har lav oppslutning blant de unge

http://www.naturliv.no/odden/Sammendrag_Alf_Odden.pdf

Opprop: Ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter!

with 9 kommentarer

Initiativtakerne til nasjonalpark i Østmarka har gått hardt ut mot syklister i flere sammenhenger. De ønsker begrensninger og reguleringer – uten noen dialog med syklistene som en voksende brukergruppe.

Vi sier ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter. Med en sterkt voksende befolkning på alle kanter av Østmarka er det viktig at det aksepteres bruk og tilrettelegging for et aktivt friluftsliv: turgåere, joggere, skiløpere og terrengsyklister – alle må være velkomne! Det må kunne tilrettelegges løyper både for turer, trening og konkurranser.

Vi representerer en stor og voksende brukergruppe av fantastiske Østmarka: organiserte og uorganiserte syklister – på tur, trening og i ritt. Vi ferdes på vei og på sti. Vi rekrutterer unge og gamle. Sykling er naturopplevelse, fysisk aktivitet og glede over mestring. Sykling i marka er folkehelse i praksis! Som organisasjoner vil vi bidra til god adferd og samarbeide om bærekraftige løsninger. Men initiativtakerne til nasjonalparken har sin egen agenda: de vektlegger ensidig problemene ved sykling og vil stenge oss ute av alle blåmerkede stier og de mest brukte turveiene. I praksis et forbud mot terrengsykling.

I første omgang skal det tas stilling til utredning av nasjonalpark i Østmarka. Vi ønsker det skal være en klar premiss helt fra starten at en bynær nasjonalpark må tilrettelegges for et aktivt friluftsliv, med plass til ulike brukergrupper. Marka er stor, det er plass til alle. Brukerkonflikter må løses gjennom samarbeid og tilrettelegging, ikke gjennom forbud og ensidige begrensninger. Forbud vil ikke la seg håndheve, og skaper flere konflikter enn de løser.

Undertegnet:

Hogne Haug, styremedlem, Follo Sykkelklubb, mobil 911 29 716, hogne.haug@akersolutions.com

Ingar.Wilhelmsen, daglig leder, Oslo Cyklekrets , mobil 900 94 743, Ingar.Wilhelmsen@sykling.no

Øyvind Rørslett, lokallagsleder, Norsk org. for Terrengsykling Oslo og omegn, mobil 975 25 425, Oyvind.rorslett@nots.no