NOTS stibyggerkurs i Østmarka

Friluftsrådets sykkelrapport er klar og sier ja til flerbruk, samarbeid og tilrettelegging i Oslomarka – nei til restriksjoner og reguleringer av terrengsykling.

Markaorganisasjonene i Oslo og omland Friluftsråd satte i fjor ned en arbeidsgruppe for å se på sykling i Marka og finne løsninger på eksisterende og gryende konflikter. Bakgrunnen var at et forsøk gjennom Fylkesmannen på å innføre restriksjoner av sykling på blåsti i deler av marka, førte tiltakende gnisninger mellom ulike brukergrupper, med tilhørende debatt i media, på nett og ute i terrenget. Nå foreligger rapporten, der arbeidsgruppa konkluderer med at tiltak for å minske konflikter og bevare utsatte stier i bynære områder er ønskelig, men at restriksjoner og reguleringer av terrengsykling ikke er veien å gå.

NOTS fornøyd
Øyvind Rørslett er lokallagsleder i NOTS Oslo og omegn, medlem i arbeidsgruppa og styremedlem i Friluftsrådet. Han sier:

– Jeg er svært glad for det grunnsynet som arbeidsgruppa har landet på. Bruken av marka, også terrengsykling, skal bygge på det frie friluftslivet der den enkelte bruker må vise hensyn og ta ansvar for å skape minst mulig ulempe og skade. Vi har hele tiden sagt at «ferdes alle med vett, er det plass til alle». Selv om de fleste av oss stort sett opplever god stemning i møtet med turgåere, må vi erkjenne at rask grussykling og slitasje på sti er et problem i noen områder. Rapporten gir ikke noe fritt fram til å sykle hvordan og hvor man vil. Vi har alle naturen og den frie ferdselen til låns. Det påligger den enkelte terrengsyklist et stort ansvar å sykle med vett, og la de bløteste stiene eller nypreparerte skiløypene ligge ubrukt. Dersom brukerkonfliktene og støy i media skulle ta seg opp igjen, vet vi at forslag om begrense terrengsykling kan komme tilbake.


Øyvind Rørslett, leder i NOTS Oslo og omegn

Lokallagslederen forteller videre om hvordan NOTS Oslo og omegn vil bidra aktivt til at terrengsyklingen i marka får utvikle seg på en bærekraftig måte.

– Vi vil fortsette i samarbeidsforumet for markasykling, delta i holdningskampanjer og i dialogen om løyper og avvikling av terrengsykkelritt. Dessuten gjør vi praktisk arbeide ute i marka med terrengsykkelstier. Skullerudstien blir et viktig pilotprosjekt, som vi håper å komme i gang med fortest mulig. Vi vil også jobbe videre med klopping og steinsetting på andre stier der slitasje er et problem.

Vi håper dessuten å gjenta suksessen fra i fjor med en ny stibyggerskole i Østmarka til sommeren, og vi vil for sesongen lansere et opplegg med guidete turer til ukjente stier for å bevisstgjøre stisykkelmiljøet på morsomme og bærekraftige turer utenom pressområdene i nærmarka.

Positive virkemidler
Som kommentar til rapporten bemerker NOTS Oslo og omegn ellers at den økende terrengsyklingen skaper utfordringer og enkelte konflikter som organisasjonen tar på alvor. Allemannsretten i friluftsloven gir rett til sykling på stier og veier i Marka. NOTS ønsker å verne om denne retten og legge til rette for bruk av marka også for nye bruksmåter som terrengsykling. Gjennom arbeidsgruppa har NOTS oppnådd en bedre forståelse for de ulike formene for terrengsykling finnes, mens de øvrige deltagerne i arbeidsgruppa har drøftet hvordan andre markabrukere opplever disse. Sammen har arbeidsgruppa drøftet seg fram til tiltak og tilrådninger.

Generelt tror NOTS på positive virkemidler. Gjennom holdningsarbeid og kampanjer vil vi skape god adferd på stier og veier. Ved tilrettelegging og omlegging av stier reduseres slitasjen på terrenget. NOTS tror ikke på forbud og reguleringer. De vil gi unødvendige begrensninger for sykling, skape nye konflikter mellom brukergruppene og vil uansett ikke la seg håndheve.

– Vi mener friluftsliv skal innebære frihet til utfoldelse, samtidig som vi tar hensyn til andre brukerne og verner om dyr- og planteliv. Vi stiller oss bak tilrådningene fra arbeidsgruppen, og vil delta aktivt i samarbeidsforumet for sykkel i Oslomarka som Friluftsrådet har etablert, heter det fra et samlet lokallagsstyre.

Arbeidsgruppas forslag
Arbeidsgruppa kommer i rapporten fram til flere forslag på hvordan ulike problemer kan håndteres. Her er noen av de mest sentrale punktene:

Grussykling: Mange bruker veiene i Marka for trening og sykler fort. Dette oppleves som ubehagelig av turgåere. Markaorganisasjonene vil samarbeide om informasjon og bevisstgjøring overfor syklistene. Det vil bli gjennomført holdningskampanjer og aksjonsdager.

Stisykling: Nye og lettere fulldempede sykler har gitt mer stisykling. For turgåere kan dette være et uvant innslag, komme brått på eller oppleves forstyrrende. Økt bruk av stiene, kombinert med et våtere klima, har ført til økt slitasje. Organisasjonene vil sammen med kommunen arbeide fram tilrettelagte stier for terrengsykling nær de store innfallsportene til Marka, der problemene er størst. Det legges også opp til å samkjøre slike stier med traséer for terrengritt/rundbaneritt. Gjennom slik tilrettelegging håper gruppen på at syklistene frivillig vil redusere bruken av de mest brukte blåmerkede stiene.

Sykkelritt: Gjennomføring av rittene fører til press på bruk av veier og slitasje på sti. Arbeidsgruppen foreslår en bedre dialog mellom brukerorganisasjonene og rittarrangørene i forkant av rittene med sikte på å finne traséer som både er tilfredsstillende for rytterne og som minimerer brukerkonflikter og slitasje. Det tilrås permanente løypetraséer og tilrettelegging på disse (klopping, steinsetting etc) og at rittene i størst mulig grad legges utenom blåmerket sti. Videre påpekes det at grunneiere utenom kommunene ofte er negative til ritt, og at dette fører til press på kommuneskogene som i Østmarka. Man vil jobbe videre for at øvrige skogeiere kan åpne for ritt slik at disse fordeles bedre.

Vintersykling: Fatbikes har muliggjort sykling i skiløyper og kan oppfattes som et fremmedelement, dog uten at dette har ført til store konflikter foreløpig. Det oppfordres til hensynsfull ferdsel og at det ikke sykles i kjørte skispor slik at disse ødelegges.

Utforsykling: dette er ikke noe omfattende fenomen, men utforsykling fra Frognerseteren har skapt problemer. Organisasjonene vil jobbe videre med dette, i dialog med brukerne. NOTS har en viktig rolle her.

NOTS bemerker også at representantene fra Østmarkas Venner og Naturvernforbundet Oslo og Akershus i arbeidsgruppa har representert de mest kritiske røstene overfor terrengsykling i Marka. Disse ønsker begrensninger på antall ritt i Østmarka, fartsgrenser på grusveiene og at syklende skal «avstå» fra å sykle på de mest brukte blåstiene. Deres syn har ikke fått tilslutning blant de andre markaorganisasjonene, herunder også DNT og Skiforeningen.

 

Rapporten ligger her: http://www.markanytt.no/pub/oof/main/?aid=627&cid=91