Naturbase har en liste over foreslåtte verneområder og mulighet for å laste ned data som viser områdenes geografiske utstrekning. Miljødirektoratet svarer slik på spørsmål om hvorfor nesten ingen av områdene som nå er på høring mangler i datasettet:

«I datasett Foreslåtte naturvernområder er det per i dag 125 områder. Noen av disse har vært lenge i prosess. Miljødirektoratet er klar over at det mangler en rekke verneforslag i datasettet. [..] Målet vårt er uansett at datasettet skal oppdateres raskt. Hensynet til å gjennomføre hurtige verneplanprosesser veier likevel tyngre enn å oppdatere datasettet.»


Sendt: 16. mars 2017

Når det gjelder datasettet Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase, så er det bare 12 av (minst) 83 verneområder som er i prosess nå som man finner igjen avgrensningen på i dette datasettet. Altså områder hvor det er sendt ut oppstartsmelding, høring på verneforslag eller utvidelse/revisjon av verneforskrift.

Hva er Miljødirektoratets ambisjon når det gjelder oppdatering av denne innsynsmuligheten?

For oss i NOTS er tilgjengelighet på geodata som viser utstrekning og plassering av verneforslagene svært viktig for å kunne gi en god vurdering av stier som finnes i områdene. Mange av verneplankartene som følger oppstartsmeldinger og høringsbrev dekker små områder med få holdepunkter som gjør det vanskelig og tidkrevende å finne igjen på kart.


Henvendelsen er journalført, og har fått tildelt saksnummer 2015/313.