Innspill til oppstart med verneplan for Åkre og Vikaneset
Sendt 1. april 2016

Dette brevet er et innspill til varslet oppstart av verneplanarbeid for Åkre og Vikaneset (Ullensvang).

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2, og ber om at forskriften endres slik at sykling tillates på eksisterende stier.

Vi viser til føringer gitt av Regjeringen[1] og Miljødirektoratet[2], og stiller spørsmål ved at Fylkesmannen foreslår å innføre forbud mot ferdsel med sykkel uten begrunnelse. Vi ber om at stier kartlegges og tegnes inn på verneplankartet, spesielt gamle ferdselsveier.

[1]: Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016)
[2]: Vernevedtak 2016, Kgl. Res. 10.12.2015

Friluftsloven §2

NOTS har sett at det noen ganger innføres strengere ferdselsrestriksjoner enn friluftsloven § 2 ved vern etter naturmangfoldloven: Vårt utgangspunkt er at Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. I kgl. res. 10. des 2015 ble sykling tillatt på eksisterende stier i områder som ikke er vurdert som spesielt sårbare for slik slitasje eller påvirkning. Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette. NOTS mener at en solid redegjørelse skal ligge til grunn før det legges begrensninger på prinsippet om fri ferdsel, og vi ønsker å bidra i denne prosessen. Hovedregelen i friluftsloven er at det er tillatt med sykling på vei eller sti i utmark når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Vår erfaring er at ferdsel med sykkel ikke gir mer slitasje enn andre ferdselsformer, så lenge det ikke er tale om idrettsarrangementer.

Om Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS)

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark og sikre en positiv utvikling av terrengsykkelaktiviteter, blant annet med stivettreglene (nots.no/stivettreglene). Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene.

NOTS ønsker en god og nær dialog med forvaltningsmyndighetene om ferdselsrestriksjoner i verneområder, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark. Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

2ynspunkter om “Innspill til oppstart med verneplan for Åkre og Vikaneset

Kommentarer stengt.