NOTS Oslo og omegn – Dagsorden årsmøte 2018

Årsmøtet holdes i Fri Flyt sine lokaler i Sandakerveien 24c, inngang C6, onsdag 14. mars 2018 kl. 19:00. Det er ingen innkomne saker. Det vil bli gjennomført ordinært årsmøte, deretter temamøte:

Medlemsaktiviteter i sesongen 2018

Skal vi vedlikeholde gamle og/eller bygge ny sti i 2018? Vi har fått inn forslag, og vi er åpne for ønsker og innspill. Vil du være med i en dugnadsgjeng i ditt nærområde?

Endelig dagsorden for årsmøtet er:

 1. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
 2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning fra styret
 4. Regnskap 2017, revisormelding legges frem på årsmøtet
 5. Budsjett 2018
 6. Arbeidsplan for 2018
 7. Valg av styremedlemmer
  Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.
 8. Valg av revisor
 9. Valg av valgkomité

Regnskap og revisors beretning vedlegges (egne dokumenter).
NOTS Oslo og omegn – Årsmelding 2017

Årsmelding fra styret i Oslo og omegn lokallag av NOTS. Meldingen dekker perioden mellom årsmøtene, dvs. fra mars 2017 til og med februar 2018. Årsregnskap følger kalenderår. 2017 ble et år for opprydding. Nå er det duket for mer aktivitet for medlemmene og for å se framover.

Saker vi har engasjert oss i:

Verneområder og høringsuttalelser

NOTS har fulgt med i relevante saker i Oslo og Akershus i 2017. NOTS står på høringsliste hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus for vernesaker. Videre mottar vi hogstmeldinger, også fra Fylkesmannen.

Høsten 2017 ble vi oppmerksom på at Løvenskiold fikk godkjent søknad om en omfattende hogst i Maridalen landskapsvernområde. Vi tok kontakt med Løvenskiold der vi ba om et møte for å sikre oss at mye brukte stier bl.a. ned fra Barlindåsen ville bli tatt vare på og ryddet etter hogsten. Løvenskiold avviste henvendelsen med begrunnelsen at de forholdt seg til DNT og mente at de kun var forpliktet til å ta hensyn til stier som var tegnet inn i kartgrunnlaget (turkart og hogstkart). Etter dialog med Naturvernforbundet klaget NOTS på vedtaket. Vi framholdt at det ikke var tatt tilbørlig hensyn til friluftslivet da flere stier er mye brukt til både turgåing og stisykling. Fylkesmannen avviste at NOTS hadde «rettslig klageinteresse» og avvist klagen vår. Naturvernforbundet (sammen med Lillomarkas Venner) klaget også på vedtaket der de både pekte på hensynet til naturmangfoldet og friluftslivsinteressene. De sier at stier «er mye benyttet til turgåing, sykling og skiløping» (vi noterer altså at både Naturvernforbundet og Lillomarkas venner mener det må tas hensyn til sykling på sti).

Miljødirektoratet har besluttet at NOTS har klageadgang («rettslig klageinteresse») og at Fylkesmannens tillatelse oppheves. Det betyr at hogsten er stoppet og at Fylkesmannen må behandles på ny der det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv slik verneforskriftene forlanger. Vi noterer som en liten seier at NOTS Oslo og omegn dels blir anerkjent å ha rett til å ivareta sine medlemmers interesser, at naturvernorganisasjonene ser stisyklistenes behov og at Fylkesmannen må foreta en bedre saksbehandling. Saken er imidlertid endelig vunnet før vi har en forsikring om at alle stiene i området blir skånet mot kjøring av hogstmaskiner og at de ryddes når hogsten er ferdig.

Aktiviteter

 1. Skullerudprosjektet/Pionéren
  Prosjektet er i avslutningsfasen. NOTS OO har mottatt gaver fra Sparebankstiftelsen DNB i to omganger, og rapportert i forhold til den første gaven. Sluttrapportering på gave nr. 2 gjenstår. Videre gjenstår avklaring med Bymiljøetaten når det gjelder skilting, samt vedlikehold og forvaltning av Pionéren.
 2. Samarbeid med Fri Flyt og Frøy om Terrengsykkelrittet (TSR)
  Vi har hatt dialog med Fri Flyt om planleggingen og gjennomføringen av TSR. Rittet har tidligere vært utsatt for hard kritikk for stislitasje i Østmarka. Våre råd har vært å forsterke partier av løypa til å tåle belastningen, og dels legge deler av løypa til de stiene i Skullerudprosjektet som egnet seg for ritt. Vi oppfordret også til en «plan B» med omlegging av rittet dersom det var vått i marka. Dette ble ikke nødvendig. Vi tilrettela og utførte dugnad med stibygging i TSR-løypa som også er del av Trulsen. En solid klopp ble anlagt, samt diverse steinarbeid. For innsatsen fikk lokallaget ca. 19.000 kroner. Disse er betalt inn i 2018, og kommer derfor ikke med i 2017-regnskapet.
 3. Verdens kuleste dag (VKD 2017)
  VKD er en storstilt, gratis aktivitetsdag for barn og ble arrangert for tredje gang på Akershus festning 26. august. VKD organiseres av Sparebankstiftelsen DNB. Inviterte deltakere er stiftelsens gavemottakere. Med tanke på de store gavene (600.000 og senere 280.000 i tillegg) vi har fått til Skullerudprosjektet, var det en glede å bidra med en terrengsykkelløype med over 700 deltakere. Vi fikk i 2017 innvilget 100.000 kr til innkjøp av sykler, hjelmer samt gjennomføring (rigging, vakter, rydding).
 4. GodTurGuiding (GTG-turer)
  GTG-turer er etterspurt og ildsjeler stiller opp som guider. Tre turer ble gjennomført: Røverkollen (torsdag 25/5), Nesodden (torsdag 1/6) og Bysetermosen (lørdag 14/10).
 5. Mekkekveld hos Birk
  Et vellykket arrangement gjennomført i 28. november med om lag 20 deltakere.
 6. NOTS-trøyer
  Lokallaget har tidligere designet og kjøpt inn trøyer i fresh utførelse. De fleste er solgt. Vi har nå kun et lite restlager.
 7. Deltakelse på Utflukt 2017 i Trysil
  Lokallaget deltok på felles NOTS-opplegg på Utflukt. NOTS’ representanter ga informasjon og promoterte medlemsverving. NOTS sentralt sto for leie av leilighet med overnatting for de frivillige.
 8. Flerkulturell friluftsfest
  Oslo og omland Friluftsråd, der lokallaget er medlem, arrangerte 23. mai en friluftsdag på Sognsvann. NOTS stilte med sykler og utstyr, og rigget en stisykkelløype. Friluftsrådet arbeider aktivt med å introdusere innvandrerklasser i norsk friluftsliv. Det var også i år mange glade barn å se på stisyklene våre.
 9. Informasjon til medlemmer

Vi forsøker holde vår del av NOTS.no oppdatert. På Facebook har vi en Gruppe og egen side, begge med over 1.000 medlemmer/følgere: https://www.facebook.com/pages/NOTS-Oslo-og-omegn/104116166325138?fref=ts . Det er fortsatt en utfordring å holde god kommunikasjon med medlemmer.

Økonomi

Regnskapet for 2016 forelå ikke revidert før etter det ordinære årsmøtet i 2017. Regnskapet ble revidert etter årsmøtet, og det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 27. september. Regnskapet har i 2017 blitt ført løpende, og levert revisor i god tid før årsmøtet. Regnskap og revisorberetning følger som egne dokumenter. Det er søkt NOTS sentralt om driftsstøtte (andel av medlemsinntekter) på kr. 25.000 (innvilget med 20.000 med utbetaling i 2018).

Organisasjon

 1. Antall medlemmer i lokallaget

Vi registrerer et godt tilsig av medlemmer til NOTS totalt sett. Medlemsmasssen er ikke fordelt på lokallag. Ved utgangen av 2017 hadde NOTS litt over 800 betalende medlemmer i Oslo og Akershus. Dette utgjør ca. 56 % av NOTS’ medlemsmasse på landsbasis.

 1. Styret

Styret har bestått av Øyvind Rørslett som leder og som styremedlemmer: Joel Christensen, Bjørn Enoksen, Katrine Hofstad (kasserer), Frode Kaafjeld, Are Siland og Lars Thomte.

 1. Lokallag i Follo

Det ble i 2017 opprettet et lokallag av engasjerte medlemmer i området Vevelstad/Ski. NOTS Oslo og omegn omfatter i utgangspunkt alle betalende medlemmer i Oslo og Akershus. Vi tror at sterke lokallag styrker NOTS totalt sett, og ønsker Follo lykke til. Vi legger opp til å samarbeid om GTG-turer og uttalelser i vernesaker etc.

 1. Medlemskap i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)

Lokallaget ble opptatt som medlem på OOF i 2013. OOF er en paraplyorganisasjon for fylker, kommuner og organisasjoner knyttet til hele Oslomarka. Gjennom OOF blir vi trukket inn i Marka-arbeidet med tilgang til informasjon, mulighet for å påvirke felles høringsuttalelser og tatt med på råd. Lokallagsleder Øyvind Rørslett sitter i OOFs styre.

 1. Samarbeidsforum for sykling i Marka

Øyvind Rørslett er NOTS OO’s medlem. Forslag fra departementet om å tillate elsykling i Marka ble diskutert. De øvrige markaorganisasjonene var kritiske til å slippe elsykler til på stier. Saken er til behandling i Miljø- og klimadepartementet.

Oslo, 7. mars 2018

Styret i NOTS Oslo og omegn

Vedlegg:
BudsjettNOTS2018 (1)
Revisjonsberetning_nots_oslo
RegnskapNOTS2017