Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017

with Ingen kommentarer

Vi viser til Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017, ref. 2017/3989.

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) ønsker å peke på noen forhold i tilrådningen.

1. Forholdet til generelle føringer om å åpne for sykling i verneområder

Miljødirektoratet skriver at de i sin tilrådning til KLD har gjennomgått alle forskriftene: I forslag til forskrifter er bruk av sykkel [..] tillatt der det er stier og gamle ferdselsveger. Stier og veier som det tillates sykling på, avmerkes på vernekartet slik at det går klart fram hvilke traseer som kan benyttes til dette formålet.

Vi observerer allikevel at det i 13 av de 14 foreslåtte nye naturreservatene foreslås helt eller delvis forbud mot å sykle sti, selv der det er inntegnet stier på vernekartene. Vi ber om at de foreslåtte restriksjonene mot sykling på eksisterende stier i disse områdene vurderes nærmere i tråd med føringene gitt av Kgl. res. 12.12.2014 og Stortingsmelding for friluftsliv; Meld. St. 18 (2015–2016).

2. Hemberget naturreservat

Fylkesmannen skriver i sin tilrådning til Miljødirektoratet:

I forbindelse med gjennomgang av stier etc. ble det oppdaget at Finnskogleden med tilførselsstier går igjennom verneområdet. Fylkesmannen foreslår at det tas inn et punkt i forskriftens § 4 om vedlikehold av disse stiene. Stiene er avmerket på vernekartet. Videre åpnes det opp for bruk av sykkel på disse stiene.

– At det tas inn et punkt i verneforskriftens § 6 som åpner opp for bruk av sykkel på Finnskogleden med tilførselsstier

Men det ser ikke ut til at rettelsene de beskriver er tatt inn i forslaget til verneforskrift:

§ 5b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.

Det står heller ingenting om unntak for Finnskogleden eller andre stier i § 6.

NOTS oppfatter at dette må være en glipp og håper dette vil bli rettet opp.

NOTS mener forøvrig at det er bedre at forskriften er formulert i tråd med andre forskrifter, hvor det står at «Sykling er tillatt på eksisterende stier inntegnet på verneplankartet.» Det er slik vi forstår at Fylkesmannen ønsker bestemmelsene. Det er uheldig at adgangen til sykling «gjemmes» i unntakene til et tilsynelatende forbud.

Vi stiller spørsmål ved at Fylkesmannen i Hedmark ikke følger de føringene som er gitt i kgl. res. 12.12.2014. Samtlige verneforslag fra FMHE etter 1. januar 2015 innebærer forbud mot sykling på sti uten at naturfaglige begrunnelser for dette fremgår. I telefonsamtale med saksbehandler hos FMHE i fjor ble det opplyst at de forholder seg til malen, til tross for at de ga uttrykk for at de kjente til føringene gitt av kgl. res. 12.12.2014 og friluftsmeldingen.

3. Regimentsmyra naturreservat

Når det gjelder Regimentsmyra, så er ikke vår høringsuttalelse sendt 8. juli 2015[1] nevnt i oppsummeringene av innkomne høringsuttalelser som følger tilrådningen. Vi påpekte at et forbud mot sykling på sti ikke kan forsvares i at stiene er sårbare:

Regimentsmyra ligger i Østsidenmarka nær tettbebyggelse i Fredrikstad og grenser til eksisterende Søndre Haugstenåsen naturreservat hvor forskriften tillater sykling på eksisterende stier. I verneplankartet for Regimentsmyra er «Kjærlighetsstien» inntegnet, mens parallelle stier mangler i kartet. Vi viser her til OpenStreetMap[2] og orienteringskart[3]. I forhold til at foreslått forskrift tillater løpskonkurranser på eksisterende stier (§ 4), stiller vi spørsmål ved grunnlaget for å forby rekreasjonssykling. Stiene i området går på bart fjell og tørre furuskogstier og er lite utsatt for naturslitasje, med unntak av et par bløthull. Det vil også bli komplisert å forholde seg til flere forskjellige ferdselsbestemmelser i Østsidenmarka.

[1]: nots.no/wp-contents/uploads/2015/02/NOTS-uttalelse-15-2810.pdf
[2]: osm.org/way/358775935
[3]: Orienteringskart Laverød (2009). Fredrikstad skiklubb/Lars Ole Klavestad

Vi observerer en liten skrivefeil i forskriftens overskrift «Forskrift om vern av Regimetsmyra naturreservat» der det mangler en «n» i Regimentsmyra.

Forskriften forbyr sykling på eksisterende stier:

§ 5b) Bruk av sykkel samt riding er forbudt med unntak for på eksisterende turveier.

Stiene i området tåler mye bruk, og vi ber om at forskriften endres slik at sykling tillates på disse stiene i tråd med føringene gitt av kgl. res. 12.12.2014 og friluftsmeldingen.

Vedlagt bilder av Kjærlighetsstien, som er den sentrale stien i vernekartet. Den er 450 meter lang. Vi kommer også til å publisere en film av stien på vår hjemmeside og Facebook side.


Foto: Tommy Solvang, 9. april 2017

Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase

with Ingen kommentarer

Naturbase har en liste over foreslåtte verneområder og mulighet for å laste ned data som viser områdenes geografiske utstrekning. Miljødirektoratet svarer slik på spørsmål om hvorfor nesten ingen av områdene som nå er på høring mangler i datasettet:

«I datasett Foreslåtte naturvernområder er det per i dag 125 områder. Noen av disse har vært lenge i prosess. Miljødirektoratet er klar over at det mangler en rekke verneforslag i datasettet. [..] Målet vårt er uansett at datasettet skal oppdateres raskt. Hensynet til å gjennomføre hurtige verneplanprosesser veier likevel tyngre enn å oppdatere datasettet.»


Sendt: 16. mars 2017

Når det gjelder datasettet Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase, så er det bare 12 av (minst) 83 verneområder som er i prosess nå som man finner igjen avgrensningen på i dette datasettet. Altså områder hvor det er sendt ut oppstartsmelding, høring på verneforslag eller utvidelse/revisjon av verneforskrift.

Hva er Miljødirektoratets ambisjon når det gjelder oppdatering av denne innsynsmuligheten?

For oss i NOTS er tilgjengelighet på geodata som viser utstrekning og plassering av verneforslagene svært viktig for å kunne gi en god vurdering av stier som finnes i områdene. Mange av verneplankartene som følger oppstartsmeldinger og høringsbrev dekker små områder med få holdepunkter som gjør det vanskelig og tidkrevende å finne igjen på kart.


Henvendelsen er journalført, og har fått tildelt saksnummer 2015/313.

Høringsuttalelser

with 2 kommentarer

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra Friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig.

Under kategorien høringsuttalelser finner du alle brev, innspill og høringsuttalelser fra NOTS.

Vi har også en oversikt over kommende høringsfrister.

Vi har også laget maler som kan benyttes som utgangspunkt til høringsinnspill.

Oversikt høringsuttalelser 2016

with Ingen kommentarer

Innspill til planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Justis- og beredskapsdepartementet. Sendt 5. desember 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 12. juli 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Skibergfjell og Storås-Spirås. Fylkesmannen i Vestfold. Sendt 12. juli 2016.

Høringsuttalelse skogvern samlet for 16 områder i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 11. juli 2016.

Høringsuttalelse 12 områder i Aust- og Vest-Agder, deriblant utvidelser av Navassfjell og Nedre Timenes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Sendt: 11. juli 2016.

Høringsuttalelse forslag om vern av fem områder i Oppland, deriblant Øytjernet og Nørstebøberget. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 11. juli 2016.

Helårstrasé Dølerud i Østmarka, Oslo kommune. Sendt 3. juli 2016.

Innspill til oppstart utvidelse av Hagahogget naturreservat i Asker, ref. 2016/7600-1 M-NA. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sendt 29. april 2016.

Innspill til oppstart utvidelse av Kile og Nedre Timenes naturreservater. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Sendt 29. april 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Fjellstulfjellet og Raudtjernfjellet. Fylkesmannen Buskerud/Telemark. Sendt 15. april 2016.

Høringsuttalelse utvidelse av Nygårdsmyra naturreservat. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 15. april 2016.

Høringsuttalelse til forslag om utvidelse av Prestaksla naturreservat i Nesset kommune, ref: 2014/3985/OLBE/432.4. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sendt: 15. april 2016.

Innspill til oppstart utvidelse av Navassfjell naturreservat Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Sendt: 15. april 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Solfrittkroken i Stor-Elvdal kommune,
ref. 2014/8342-6. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 15. april 2106.

Innspill til oppstart med verneplan for Åkre og Vikaneset. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 1. april 2016.

Innspill til oppstart om verneplan for fem skogområder i Nord-Trøndelag. Sendt 1. april 2016.

Innspill oppstartsmelding forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark. Langsua nasjonalparkstyre. Sendt 17. mars 2016.

Høringsuttalelse elsykkel 2016-11684. Miljødirektoratet. Sendt 29. februar 2016.

Innspill oppstart utvidelse Rundkollen 2016-822-1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sendt 18. februar 2016.

Innspill oppstart Herkjefthøgda, Sæteråsen-Tømmerås, Markenrud-Skibergfjell. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2014/2320. Sendt 7. februar 2016.

Innspill oppstart 5 områder (Redalen mfl). Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2015/9151. Sendt 7. februar 2016.

Innspill oppstart verneplanprosess for 8 områder i Telemark (Gjuvet mfl). Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/2114. Sendt 29. januar 2016.

Høringsuttalelse endring markaloven § 11. Klima- og miljødepartementet, ref. 15/2642. Sendt 8. januar 2016.

Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski

with Ingen kommentarer

Regjeringen skal etablere politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (beredskapssenter.regjeringen.no). Taraldrudåsen øst for E6 er i reguleringsplanen satt av til treningsområder med hinderløyper, men området blir ikke stengt for allmennheten. Mange stisyklister liker de flotte stiene på Taraldrudåsen, og NOTS følger med på hva dette innebærer.


Innspill til planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud

Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet
Sendt: 5. desember 2016

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er opptatt av at stiene på Taraldsrudåsen øst for E6 forblir tilgjengelige for allmennheten og at disse ikke utsettes for inngrep. Dvs. at vi håper en hinderløype bygges utenfor dagens stier og at de ikke ødelegges av anleggstrafikk.

Med bakgrunn i markaloven og hensyn til friluftsliv bør inngrep begrenses til et minimum på østsiden av E6 og aller helst tas ut av planen – med unntak av ekspressadkomst mot trafikkstasjonen. Av hensyn til markalovens hensikt bør treningsanlegg og hinderløyper lokaliseres på vestsiden eller under kraftlinjen mellom E6 og skogkanten slik at eksisterende friluftsinteresser ikke berøres. NOTS ønsker å unngå gjerder eller andre fysiske hindre knyttet til stiene øst for E6. Det gjelder også for evt. øvelser med begrenset varighet.

Dersom Taraldrudåsen blir omfattet av utbyggingen, brytes det sammenhengende friluftsområdet Grønliåsen, Taraldrudåsen, Langåsen og Slettåsen opp og forringes betydelig. Vi minner om at lokalbefolkningen i forbindelse med utbygging av E6 ble gitt lovnader om at Marka ikke skulle berøres ytterligere.

Inngrep på østsiden kan også skape presedens for ytterligere utbygging ved avkjøringen til Kolbotn fra E6. Vi er kjent med at det er ønsker om trailerstopp, bensinstasjon og boliger i dette området.

Vi ber om at hovedstien og stialternativene forblir urørt, også i anleggsperioden. Det er viktig at alle stiene i sin helhet opprettholdes for gjennomgående bruk.

Vi ber om at hinderløype med faste installasjoner og hindre legges på vestsiden av E6 eller under kraftlinjen. Skogen kan benyttes av politiet til trening i tråd med friluftsloven slik den brukes av mosjonister i dag og uten inngrep.

Større inngrep med anlegging av veier, i terrenget eller bygninger på østsiden må unngås og etterstrebes lokalisert på vestsiden av E6.

Dersom en hinderløype blir bygget på østsiden av E6 må den legges naturlig i terrenget med så få inngrep som mulig. Anlegging av veier, grusing, planering av arealer bør unngås. Hinderløypa bør legges så nær E6 som mulig. Vegetasjon, skog og stier bør og trenger ikke berøres hvis hele hinderløypa legges mellom viltgjerdet og skogkanten der den går i dag.

Det er viktig at adkomst til Taraldrudåsen og marka innenfor ikke blir begrenset – både i anleggsperioden og når anlegget er ferdig etablert.


Se andre kommentarer til planene: http://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/innspill-til-planprogrammet/

1 2 3 4 7