Friluftsmeldingen 20 oktober 2016

with 1 kommentar

Endelig var dagen kommet: I går vedtok Stortinget den nye Friluftsmeldingen (Stortingsmelding 18). NOTS omtalte saken da forslaget ble lagt frem, (NOTS blogger: Terrengsykkelferie i Rondane? Plutselig er det en mulighet), og nå altså saken ferdigbehandlet i Stortinget.

Hovedbudskapet i den nye stortingsmeldingen er at man ønsker at flere skal drive med friluftsliv, og at man for å oppnå dette, vil åpne for flere aktiviteter. Friluftsmeldingen slår fast at det skal bli tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i nasjonalparkene, og i landskapsvernområdene. Unntak fra regelen kan forekomme, men må da begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Komiteen forutsetter at sykling vil bli likebehandlet med andre aktiviteter, slik at det avgjørende når man vurderer ferdselsrestriksjoner, er om aktiviteten kan skade verneverdiene eller ikke. En slik likestilling av brukergrupper vil etter NOTS sin mening styrke allemannsretten, ved å signalisere at alle er like velkomne ute i naturen, uavhengig av aktivitetsform (forutsatt at dette gjelder ikke-motorisert ferdsel).

Vi er glad for at det nå slås fast at syklister skal behandles likt som fotgjengere og andre brukergrupper ute i naturen.

I saksbehandlingen i Stortinget i går har vi merket oss følgende: Mange av (opposisjons)partiene bemerket at friluftsmeldingen nå må følges opp med konkret handling og bevilgninger over statsbudsjettet, SV påpekte at det er “umulig å se i budsjettet som nå er lagt frem”. Senterpartiet fremsto som de mest “sykkelkritiske”, og uttalte at ”..SP mener bl.a. at riding og sykling som hovedregel skal foregå på etablerte stier og traseer. Ridesentre, sykkelklubber og andre skal måtte avtale med grunneier om nye løyper skal komme. Plantefelt blir dessuten definert som utmark, og det er helt feil å åpne for fri ferdsel for syklende eller ridende der.” Vi kan bemerke at dette er en grunnløs bekymring fordi slik ferdsel er forbudt utenfor eksisterende stier iht. friluftsloven § 2.

Venstre påpekte at når man nå tillater sykling i verneområder, legger det et ekstra ansvar på syklistene, og på forvaltningen som skal følge opp at områdene ivaretas.

Miljøpartiet de grønne (MDG) minnet om at selv om friluftsmeldingen inneholder mange “fine ord”, så er friluftsliv og naturvern uløselig knyttet sammen, og man kan ikke “betrakte den naturen vi driver friluftsliv i, som en attføringsmaskin, et sted hvor vi drar for å samle krefter til å dra tilbake på jobben for å ødelegge mer natur”. Et lite stikk regjeringens “miljøpolitikk der altså.

Flere av partiene fremhevet viktigheten av frivillighet og lokale organisasjoner. Blant annet uttalte Arbeiderpartiet at “Frivillighet koster også noen penger, men det er de aller billigste investeringene – få kroner, som gir mange resultater. Derfor må vi forsterke innsatsen i frivillig sektor”. Til slutt er det viktig å få med seg at Vidar Helgesen fra Høyre berømmet den innsatsen som er gjort i Oslomarka, der “Det er laget egne sykkelvettregler, og der samarbeider de ulike friluftslivs- og naturvernorganisasjonene, sykkelforeninger og kommunen for å lage regler som skal gjøre at de ulike aktørene ikke skal komme i konflikt med hverandre.” Helgesen gjentok også to ganger at forskning tyder på at sykling ikke uten videre gir mer slitasje enn fotturister, og at det er planlagt feltstudier for å supplere dette faggrunnlaget. Han påpekte at disse resultatene vil være viktig når nærmere reglement skal utformes.

Vi i NOTS ser dette som en seier i det arbeidet vi gjennom mange år har gjort med å hindre ferdselsrestriksjoner for syklister. Vi er glad for at det nå slås fast at syklister skal behandles likt som fotgjengere og andre brukergrupper ute i naturen. Vi forventer at tidligere ikke-faktabaserte restriksjoner på sykling i verneområder nå er en saga blott, og at forvaltningen endrer sin praksis i tråd med den nye friluftsmeldingen.

Videre vil vi oppfordre alle syklister til å fortsette å ferdes med respekt for naturen; følg stivettreglene våre, og opptre på en måte som gir minst mulig slitasje og konflikt. Vi håper også regelendringene kan bidra til at man lettere kan opprettholde gamle tråkk og seterveier som er i ferd med å gro igjen.

Et aktivt friluftsliv er en viktig investering i livskvalitet og helse for befolkningen, og vi i NOTS slutter oss til kravet om at de gode intensjonene i friluftsmeldingen følges opp med konkrete tiltak og ressurser.

Nytt fra NOTS

with Ingen kommentarer

Her er septembernyhetene fra NOTS

I det daglige følger du oss enklest på Facebook, lenke til ditt lokallag finner du her

NOTS SENTRALSTYRE

 • I tillegg til deltagelse på årsmøtet i IMBA Europa, har sentralstyret jevnlig kontakt med medier, og plukker sammen med det aktuelle lokallaget stadig opp hansken som andre aktører kaster.
 • Friluftsmeldingen omtales som NOTS’ største seier, nå gjenstår det bare at den vedtas i høst.
 • Ved hjelp av lokallaget på Lillahammer arrangerte vi i høst den første lokallagssamlingen på Nordseter i september. Det blir ikke den siste.
 • Ikke minst er det nå mye enklere å bli medlem av NOTS enn det har vært. En stor fordel for en medlemsorganisasjon som vår. Alle må melde seg inn og velge avtalegiro i nettbanken sin. Sånn at vi kan fortsette å vokse oss større år for år.

Ferdselsrettigheter-komiteen ved Vidar melder følgende:

 • 47 av 73 tilrådde/vernede områder i år legger opp til strengere regler enn friluftsloven, dvs forbud eller innskrenkinger i sykling på sti.
 • Det skjer ting i oktober: Friluftsmeldingen skal behandles i Stortinget. Dersom punktene om sykling på sti blir uendret, skal nasjonalparkstyrene for de nasjonalparkene og de største landskapsvernområdene hvor det er restriksjoner mot ferdsel med sykkel vurdere nødvendigheten av forbud i et naturfaglig perspektiv og legge reviderte verneforskrifter ut på høring. Så konsekvensen for NOTS er at vi må skrive mange høringsuttalelser.
 • NINAs rapport om effekten av sykling på stier overleveres Miljødirektoratet 15. oktober.

 

NOTS LILLEHAMMER

Lokallaget NOTS Lillehammer og omegn ble offisielt stiftet i mai. Et styre bestående av Ingrid Hokstad, Espen Gudevang, Knut Jørgen Løkås, og Ole Henrik Illenberger Solgaard ble valgt, og vi synes vi har kommet godt i gang gjennom sommeren. Vi er fornøyd med at nesten 400 mennesker allerede følger oss på Facebook!

 • Vi dratt i gang både fellesturer, dugnader, og deltatt i lokalpolitisk debatt.
 • Det er arrangert to fellesturer, med 30-50 deltagere på hver tur, hvilket vitner om et stort engasjement, og mange ivrige syklister i området.
 • Videre har vi fått oppgradert stiene i området Reinsfjell – Hitfjell betydelig, via dugnadsinnsats med klopping og drenering, i samarbeid med Øyer Turskiløyper, Hafjell Bike Park, Hafjell Freeride Klubb, og Sparebankstiftelsen.
 • Vi har også hatt møter med Visit Sjusjøen, og har et møte med Lillehammer kommune på planen – med fokus på holdningsarbeid, stitilrettelegging, og bærekraftig bruk av naturen.
 • Endelig har vi også fått en avtale om møte med DNT Lillehammer, og vi gleder oss til å se hva som kan komme ut av det.

Sist, men ikke minst, har vi kommet med det vi håper er konstruktive bidrag i en debatt rundt påstått slitasje i forbindelse med avvikling av årets «Ultrabirken». Du kan lese hele saken, med tilhørende avisinnlegg, på NOTS Lillehammer sine Facebook-sider.

 

NOTS SOGN – Sogn Terrengsykkel

Lokallaget er nytt, men har markert seg med å ta noen djerve standpunkt med hensyn til bærekraftig forvaltning av stinettverket. Skiltingen som blant annet slår fast at bilskyss og digital promotering er uønsket er vel verdt å sette seg inn i. Før sommeren tok lokallaget initiativet til et utspill i lokal presse om samarbeid for å skjerme visse stier og samarbeid med andre involverte.

NRK har fulgt opp med denne saken: Det nye friluftslivet

 

Savner du nyheter fra ditt lokallag? NOTS er frivillig dugnadsarbeid, og du kan hjelpe oss å bli sterkere. Kontakt lokallaget ditt eller sentralstyret, så finner vi oppgaver som passer.

 

 

NOTS blogger: Vi deler utfordringer med hele Europa

with 1 kommentar

Det er ikke bare i Norge terrengsyklistenes kår er under press. I helgen ble den årlige samlingen til den europeiske terrengsykkelforeningen IMBA Europa arrangert, og der ble utfordringer og mulige løsninger presentert og diskutert.

Hvordan redusere brukerkonflikter og legge til rette for en stadig økende terrengsykkelpopularitet? Det er disse spørsmålene du som medlem i NOTS bidrar til å finne svar på. Og det er altså ikke bare i Norge disse dilemmaene diskuteres. 65 deltakere fra 19 land på IMBA Europas årlige samling, i år arrangert ved SRAMs lokaler i Schweinfurt i Tyskland, sliter med de samme utfordringene. Det meldes om sykkelrestriksjoner, konflikter med andre brukergrupper og økt erosjon som følge av innrykk av flere brukere.

Se IMBA Europas nettsider her.

I Norge er vi faktisk ganske godt stilt når det gjelder tilgang på stier. Vi har mye skog å ta av sammenliknet med andre land, og i mange stater i Tyskland er det for eksempel sykkelforbud på alle stier som er smalere enn to meter.

Stitilrettelegging har vært mindre framtredende i arbeidet til NOTS sammenliknet med andre land, og det har også vært delte meninger om dette er noe NOTS bør drive med. Om vi skjelner mot Europa, er det bare å anta at det vil bli mer fokus på tilrettelegging og vedlikehold i Norge også i årene framover. Én ting er de kommersielle aktørene som satser på å bygge terrengsykkelstier, men mer aktuelt for den lokale terrengsyklisten er det at flere terrengsyklister og økt popularitet av visse spennende stier fører til raskere slitasje. Det betyr ikke at terrengsykling sliter mer enn andre friluftsaktiviteter, men heller at generelt økt brukervolum gjør at stier utsettes for en belastning som fører til raskere slitasje. Et varsko kom fra deltakere fra Madeira, der de i løpet av kort tid har opplevd kraftig stierosjon.

NOTS har på mange måter vært en foregangsorganisasjon når det gjelder stitilrettelegging, og vi føler derfor at vi har gjort oss gode erfaringer om hvordan vi skal møte disse utfordringene i fremtiden. Skullerudprosjektet i Østmarka i Oslo har resultert i den åtte kilometer lange stien Pionéren, der vi nettopp har hatt fokus på å tilrettelegge stier som tåler en økt brukermasse.

Les mer om Skullerudprosjektet på godsti.no.

Under samlingen i Tyskland holdt også IMBA Europa sitt årsmøte. Are Sørensen, som i mange år satt i NOTS-styret, ble gjenvalgt som sekretær.

Totalt seks personer fra Norge deltok på årets IMBA Europa-samling. NOTS stilte med én person. IMBAs verdenssamling arrangeres for øvrig i USA i november.

Vil du vite mer om IMBA Europa-samlingen? Still spørsmål på vår Facebook-side.

 

Høringsuttalelse utvidelse av Nygårdsmyra naturreservat

with Ingen kommentarer

Utkast

Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034, 2306 Hamar
fmhepost@fylkesmannen.no
 
Deres ref: 2009/5977-18 Dato: 23. mars 2016

Høringsuttalelse forslag om utvidelse av Nygårdsmyra naturreservat

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at Nygårdsmyra naturreservat utvides såfremt sykling tillates på bærekraftige eksisterende stier. Vi ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2.

Med utvidelsen foreslår Fylkesmannen samtidig å endre verneforskriften og innføre restriksjoner mot ferdsel med tråsykkel. Vi kan ikke se at det foreligger en begrunnelse for dette eller at stiens beskaffenhet er beskrevet.
Vi ber om at sykling tillates på Børlistien og foreslår at §5 2. ledd endres til «Bruk av sykkel er kun tillatt på eksisterende veger/stier inntegnet i verneplankartet».
Vi ber om at bestemmelsen om hest og kjerre flyttes til et eget punkt fordi hest har større marktrykk og kjerre/vogn ikke er relevant bruk av enkelttråkket sti.

NOTS har sendt kartdata for en sti som ikke var inntegnet på verneplankartet til Kartverket () og Fylkesmannen.

Friluftsloven §2

NOTS har sett at det noen ganger innføres strengere ferdselsrestriksjoner enn friluftsloven § 2 ved vern etter naturmangfoldloven: Vårt utgangspunkt er at Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres. I kgl. res. 12. des. 2014 ble sykling tillatt på eksisterende stier i områder som ikke er vurdert som spesielt sårbare for slik slitasje eller påvirkning. Stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015–2016), er også tydelig på at det ikke skal være unødvendig strenge ferdselsbestemmelser.

Avvik fra friluftslovens hovedregel bør derfor bare skje der reelle, faktabaserte og tungtveiende vernehensyn tilsier dette. NOTS mener at en solid redegjørelse skal ligge til grunn før det legges begrensninger på prinsippet om fri ferdsel. Vår erfaring er at ferdsel med sykkel ikke gir mer slitasje enn andre ferdselsformer.

Om Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS)

NOTS arbeider for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet med stivettreglene (http://nots.no/stivettreglene). Vi har god kompetanse om stier og naturslitasje relatert til sykling som vi ønsker å bidra med ovenfor forvaltningsmyndighetene.

NOTS ønsker en god og nær dialog med forvaltningsmyndighetene om ferdselsrestriksjoner i verneområder, fordi vi er bekymret for at oppstykking av ferdselsbestemmelser i norsk natur vil bety utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark. Vi ønsker å unngå at terrengsykling skader naturmiljøet, men på riktig grunnlag. Stiens eneste vern er bruk, og vi er opptatt av at stier holdes i hevd og mener at sykling på sti bidrar til dette fordi syklende har større rekkevidde enn gående. Gamle ferdselsveier har ofte bærekraftige trasévalg som har blitt til gjennom mange generasjoners bruk og tåler bruk av tråsykkel.

Forbud mot sykling på kultursti langs Glomma

with Ingen kommentarer

Det går stier langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss, Hammeren og sørover til grensa mot Fet. Ved Bingsfoss møter du imidlertid skilt som opplyser at sykling er forbudt.

Skilt

Men skiltet er ulovlig: Sørum kommune har ingen hjemmel for forbudet, og etter at forbudet ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus har Sørum kommune varslet at de vil utarbeide en forskrift og forby ferdsel med sykkel langs Glomma syd for Bingsfoss. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har vært på befaring langs kulturstien og mener det er andre løsninger på konfliktene Sørum kommune mener at finnes.

Kart over kulturstien

Natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Hammeren i Sørum ble gjenåpnet med 23 nye informasjonsskilt 22. september 2015. Nordover henger den sammen med en tursti fra Rånåsfoss. Sandbankene langs elvebrydden byr på veldig fine flytstier:

Flytsti langs Glomma

Dette er det mange som har oppdaget, og Blaker og Sørum Historielag skriver på sine hjemmesider om hærverk på broene. Vi håper det ikke er syklister som har fjernet grindene i sin jakt etter bestetider på Strava.

Storfe på utmarksbeite

Syd for Bingsfoss har kulturstien to strekk med beitende storfe hvor grunneier ikke ønsker sykling. Vi oppfatter beitemarka i skråningene ved Glomma som utmarksbeite hvor det er et strekk på 1,2 km uten opparbeidet sti, men hvor det finnes en rekke dyretråkk som må regnes som sti i friluftslovens forstand. Det er allikevel ikke entydig hvor man bør gå, og vår oppfatning er at kulturstien er klønete anlagt mellom Bingssund gård og Rømuas utløp ved Hammeren, uten merking eller en tydelig trasé: Vi har foreslått muligheten for å tilrettelegge en sti i delet mellom beitemarka og åkeren. Dette ligger høyere i terrenget og gir bedre utsyn til kulturlandskapet, Glomma og Bingen lenser og vil gi en bedre turopplevelse.

Beitemark ved Glomma

Det er også friområder og badeplass i Barvika rett syd for Bingsfoss hvor Sørum kommune mener det er uheldig med syklende.

Fastlåst tenking

Antagelig er det disse utfordringene som gjør at grunneierne og kommunen velger enkleste løsning med å forby sykling. Sørum kommune har vært lite interessert i løsningsorientert dialog med NOTS, som har arbeidet med å løse brukerkonflikter flere steder. Istedetfor å etablere et forbud som erfaringsmessig er vanskelig å håndheve, er kulturstiene langs Glomma en flott turmulighet som bør tilrettelegges bedre av hensyn til alle brukere. Kommunens saksbehandler og brukere av stien har fortalt oss at mange er engstelige for å gå de delene av kulturstien som går over beitemark på grunn av beitende storfe. Hvis man er bekymret for at beitende storfe blir mer skremt av en syklist enn gående eller løpende i samme fart, så viser undersøkelser gjort andre steder at ville dyrs fluktlengde er den samme uansett ferdselsform.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjort det klart ovenfor Sørum kommune at forbudet mot sykling er ulovlig:

I henhold til friluftslovens § 1a regnes kulturbeite som innmark og allemannsretten (§ 2) gjelder derfor i utgangspunktet ikke her. Avtalen åpner imidlertid for ferdsel over dette beitet som i utgangspunktet ikke har hjemmel i friluftsloven. Øvrige deler av den aktuelle natur- og kulturstien er å betrakte som utmark og følgelig gjelder § 2 i friluftsloven her. Slik avtalen er utformet, innskrenker denne rettigheter allmennheten har, bl.a. til å sykle, også på utmarksdelen av denne stien. Selv om dette forbudet ikke praktiseres, må en slik regulering av ferdselen stadfestes av Fylkesmannen jfr. § 14 i friluftsloven.

Sørum kommune nekter å ta ned forbudsskiltene og har varslet igangsetting av forskriftsarbeid med saksnummer 13/03344.

Oppdatering: 5. november svarer Sørum kommune at de skal flytte forbudsskiltet til Lushammeren der beitemarka de mener er innmark begynner.

Ikke i tråd med politiske signaler

Generelt innebærer restriksjoner mot ferdsel med sykkel innstramminger i forhold til friluftsloven § 2 som ikke er i tråd med politiske signaler når det gjelder ferdsel i utmark:

 • Ved vern etter naturmangfoldsloven ble det i kgl. res. 12.12.2014 bestemt at sykling skal være tillatt dersom det ikke finnes kunnskapsbaserte naturfaglige begrunnelser for å begrense ferdsel med tråsykkel
 • Akershus fylkeskommune presenterte nylig (6.10.2015) Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 for Markarådet, der det er ønskelig å tilrettelegge for aktiv forflytning langs vassdrag.
 • NOTS kjenner kun til én lokal forskrift tilsvarende dette i Norge som legger begrensninger på bruk av sykkel, for Fløyenområdet i Bergen.

NOTS mener at Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres og har erfaring med at brukerkonflikter kan unngås ved enkle tilretteleggingstiltak.

Les vår uttalelse til Sørum kommune vedrørende oppstartsvarsel om forskriftarbeid for kultursti langs Glomma.

Høringsfristen er 11. desember 2015.


View Larger Map

1 2 3 4