Bare så det er avklart: Til tross for at Stortingsmeldingen om friluftsliv er vedtatt, er det fremdeles forbudt å sykle i mange verneområder. Her er veien videre.

En stortingsmelding endrer ikke eksisterende lover og regler. Den er et signal om hva Regjeringens politikk skal være og tydeliggjør grep som Regjeringen ønsker å gjøre.

Der det er forbudt, skal det bli lov

Stortingsmeldingen om friluftsliv sier at Regjeringen ønsker at det på generelt grunnlag skal tillates sykling i nasjonalparker og landskapsvernområder. Hovedregelen skal altså være tillatelse, mens unntakene skal være forbud. I dag opplever vi i NOTS at det er motsatt.

Altså, regelen er forbud mens det unntaksvis tillates. Stortingsmeldingen gir oss altså grunn til optimisme, men forbud slettes ikke av en stortingsmelding.

 

Forskriftene må endres

Det er forskrifter som regulerer verneområdenes grenser og ferdsel og andre aktiviteter som tillates og forbys i verneområdene. Det er disse som må endres for at det skal bli tillatt å sykle. Regjeringen har med Stortingsmeldingen om friluftsliv signalisert at de ønsker å endre forskriftene.

Og først når de endres til å tillate sykling, er det altså lov å sykle der.

Hvilke områder omfattes av Stortingsmeldingen?

Stortingsmeldingen nevner at det ikke lenger skal være sykkelforbud i nasjonalparker og landskapsvernområder. Regelen skal være tillatelse til sykling på eksisterende stier, veier og kjørespor. I dag oppfatter vi at det er unntaket. Det vil ifølge meldingen ikke være tillatt å sykle utenfor eksisterende siter, veier og kjørespor.

Meldingen sier også at sykling skal tillates i nye naturreservater. Den sier ikke noe om eksisterende naturreservater.

Det vil fremdeles bli sykkelforbud i de områdene der verneverdiene kan skades av sykling. Dette må dokumenteres.

Hvor lang tid tar prosessen?

Det vil ta tid før Regjeringens politikk blir praksis. I Norge er det 44 nasjonalparker (sju av dem på Svalbard) og 193 landskapsvernområder. Vi har ikke oversikt over antall med sykkelforbud. I tillegg er det fremdeles mange nye naturreservater som vil opprettes i årene som kommer for at Regjeringen skal nå målet om 10 prosent vernet skog.

For å gjøre endringer på forvaltningen av disse parkene og områdene, må forskriftene ut på høring. Det er en omfattende prosess, der alle aktører kan levere sine innspill. Basert på disse vil en ny forskrift sendes til klima- og miljødepartementet, som sender sin innstilling til godkjenning av Kongen i statsråd. Prosessen med en høringsrunde tar typisk flere måneder, og siden samles flere innstillinger til godkjenning i statsråd.

Hva vil NOTS gjøre videre?

NOTS vil gjøre aktuelle høringer tilgjengelige her:

Vi har også opprettet maler som kan benyttes som utgangspunkt for et høringsinnspill.

På grunn av begrenset kapasitet, kommer ikke NOTS til å følge opp revisjonen av forskriftene med høringsinnspill. Vi bistår gjerne lokale miljøer eller enkeltpersoner som ønsker å levere høringsinnspill til aktuelle forskrifter. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp.

Lurer du på når det blir revisjon av en spesifikk nasjonalparkforskrift, kan du kontakte nasjonalparkstyret. En oversikt over styrene ser du her.